В Института по катализ при БАН са проекти¬рани и изградени инсталации за плазмохимично получаване на нанодисперсни прахове с плазма, получена посредством електродъгов и високочес¬тотен индукционен разряд, генериран във високо¬честотен плазмотрон. Двете инсталации са първи по рода си в страната ни и се разработват в сътрудничество с Института по неорганична химия, Рижки технологичен университет в Латвия и Института по химия, технология и металургия към Белградски университет в Сърбия.

Плазмените методи са приложими в различни области на промишлеността. Едно от направленията за практическо приложение на плазма е използва¬нето и за бърз и екологично чист синтез на фино диспергирани наночастици. Поради високите температури тя е особено ценен метод при синтез и обработка (сфероидизация, повърхностна модификация) на високо топими материали. В катализа плазмохимичните технологии се прилагат за синтез и акти¬виране на катализатори; отлагане на каталитично активни съединения и композити върху различни носители; модифициране на катализатори; регенериране на отработени катализатори. Плазмените методи намират приложение и за повишаване ефективността на каталитичните процеси, като реакционните газове се активират в плазма преди катализаторния слой.

Високочестотната индукционна плазма намира особено широко приложение, дължащо се на факта, че:

е чиста и не замърсява околната среда, защото не използва електроди;

е стабилна и може да се използва в широк диапазон на работните условия;

има относително голям обем и ниска плазмена скорост, в резултат на което се постига пълно стапяне и изпаряване на твърдите материали при обработката им поради по-дългото време на пре¬стой;

високата прецизност е важна за определяне на ефекта на замърсяване, както и за прогнозира¬не на плазмените свойства на обработваните материали;

високочестотното поле може да възбуди всякакви газове или газови смеси, което позволява неограничена гъвкавост при избора на плазмообразуващи газове в зависимост от вида на приложението, като могат да се получават нитриди в азотна атмосфера, карбиди в СО2 или оксиди във въздушна или кислородна атмосфера.

 

 

Тематични групи:

Озонохимия и катализ

Фотокатализ и фотохромни съединения в катализа

Плазмени методи за синтез на каталитични материали