Порести материали

Зеолитите са кристални хидратни алумосиликати с точно определена структура, съдържащи правилно подредени кухини и канали, през които могат да преминат молекули с размери определени от вида на зеолитните канали. Това е причината да се наричат още молекулни сита. Порестия характер на структурата способства за голямата им специфична повърхност, като общата повърхност на порите е много по-голяма в сравнение с тяхната външна повърхност. Комбинацията от кристална структура, специфични сорбционни и каталитични свойства прави молекулните сита широко използвани в нефтопреработвателната и нефтохимическа индустрия, както и за производството на детергенти, сушители и в системи за разделяне на газови смеси, в екологията, в нови високо технологични области като електроника, оптика, сензорна техника и др. В института по катализ работната група се занимава със синтез на различни зеолитни структури както от чисти химикали така и от въглищна пепел, също така широко се изследват и охарактеризират различни природни представители. Благодарения на кристалния характер и голямата специфична повърхност на зеолитните материали нашето внимание е насочено към получаване на високо активни каталитични системи за екологично важни процеси. Чрез модифициране на зеолитните структури с различни активни фаза се постига формиране на зеолит нанесени катализатори с приложения в областта на хетерогенния катализ за окисление на въглероден оксид и опасни за околната среда летливи органични съединения.

Ръководител:

 

Юрий Кълвачев
професор дхн
тел. (+359 2) 9793989
GSM:(+359) 878 457425
email: kalvachev@ic.bas.bg
кабинет: 115

Научен състав

 

Тотка Тодорова-Методиева
главен асистент д-р
тел. (+359 2) 9793587
GSM:(+359) 899 925230
email: t.todorova@ic.bas.bg
кабинет: 212

 

 

Анастасия Люцканова
химик-техник
тел. (+359 2) 9792531
email: lyuczkanova@ic.bas.bg
кабинет: 223