ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“

Кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор“ трябва да

отговарят на следните условия:

  1. Да са придобили образователната и научна степен „доктор“;
  2. Да имат стаж по специалността не по-малко от 7 години, през което време да са заемали академичната длъжност „доцент“ в ИК или във висше училище или друга научна организация не по-малко от пет години:
   • Да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в ИК или във висше училище или друга научна организация, или
   • Да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;
   • Да отговарят на минималните изисквания на ИК за заемане на академичната длъжност „професор“.
   • Да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.

Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност „доцент“, те трябва да представят още един публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“.

Заемането на академичната длъжност „професор“ се осъществява въз основа на конкурс и избор.

Конкурсът се обявява в „Държавен вестник” и на интернет-страницата на ИК със срок за подаване на документите два месеца. Информацията за конкурса, в срок не покъсно от 7 дни от решението за обявяване, се Изпраща и до ( Н А Ц И Д ) за публикуване.

Кандидатите за участие в конкурса подават заявление за допускане, придружена от:

  1. Автобиография по европейски образец;
  2. Диплом за образователна и научна степен „доктор”;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Свидетелство за съдимост;
  1. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  2. Списък с публикациите;
  3. Справка за изпълнение на критериите по чл. 4, аргументирана справка за научните приноси и доказателства към тях.

За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документите се представят в 1 екземпляр на хартиен носител и 7 екземпляра на електронен носител.