2024


2023


2022


2021


2019 – 2020


поръчката:“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на 1 брой газов хроматограф“
Процедури по чл.20, ал.3

Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-23 16:00:00

Виж повече тук

Закупуване и доставка на апаратура и оборудване/доокомплектовка на съществуваща апаратура/ за нуждите на Институт по катализ – БАН“ в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008: ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020″ – Документация