Синтез и активност на метални и метало-оксидни катализатори

Дейността на тематичната група е насочена към подобряване и разработване на нови наноразмерни метални, оксидни и сулфидни хетерогенни катализатори за процеси, свързани с водородната енергетика, оползотворяване на важни за икономиката ресурси, опазване на околната среда, човешкото здраве и повишаване качеството на живот като основа за създаване на иновативни технологии чрез изучаване връзката между състав, структура, каталитично поведение и механизъм на реакцията.

Научноизследователски направления:

  • Разработване на моно-, би- и три-металооксидни катализатори, за получаване на чист водород чрез конверсия на въглероден оксид с водна пара (КВОВП) в присъствие на серни съединения.
  • Разработване и приложение на наноразмерни нанесени метални и оксидни композиции с дефинирани структура и свойства, получени от системи със слоеста структура:
  • Слоести двойни хидроксиди – прекурсори на катализатори за фино очистване на богати на водород газови смеси от CO2 чрез хидрогениране до метан (метаниране), окисление на CO до CO2, получаване на водород чрез КВОВП, както и прекурсори за получаване на керамични пигменти. Изследване влиянието на модифициращи добавки върху структурата и каталитичното поведение на системите.
  • Слоести никелови филосиликати – прекурсори на катализатори за частично хидрогениране на растителни масла за получаване на висококачествени втвърдени масла и мазнини като суровини за хранително-вкусовата промишленост.
  • Дизайн на каталитични системи на базата на неблагородни метали нанесени върху въглен и керамични материали с приложение като аноди във водородни горивни клетки и катоди за получаване на амоняк.
  • Синтез на катализатори на базата на нанесени метални оксиди и хетерополи съединения за реформинг на природен газ и биогаз за получаване на водород, пълно окисление на летливи органични съединения, фотокаталитично очистване на замърсени води и въздух.
  • Прилагат се методите на нискотемпературна сорбция на азот, живачна порозиметрия, рентгенова дифракция, рентгенова фотоелектронна спектроскопия, рентгенова флуоресценция, инфрачервена спектроскопия, сканираща електронна микроскопия, дифузно-отражателна спектроскопия, електронен парамагнитен резонанс, хемисорбция на водород, температурно-програмирана редукция с водород.

 

Ръководител:

 Маргарита Габровска
професор д-р
тел. (+359 2) 9793578
e-mail: margo@ic.bas.bg
стая 215

Научен състав:

Sonja Damjanova-WEB

 

Димитринка Николова
доцент д-р
тел. (+359 2) 9793578
e-mail: dimi@ic.bas.bg
стая 215

 

 

Соня Дамянова
дхн
тел. (+359 2) 9792588
e-mail: soniad@ic.bas.bg
стая 211

 

 

Любомир Спасов
главен асистент д-р
тел. (+359 2) 9793929
e-mail: spasov@ic.bas.bg; alusil@abv.bg
блок 12

Искра Щерева
химик
тел. (+359 2) 9793587
e-mail: stereva@ic.bas.bg
стая 212

 

Евангелия Петрова
техник, химия
тел. (+359 2) 9792531
e-mail: evpetrova2020@gmail.com
стая 223

 

 

Габриела Заркова
техник, химия
тел. (+359 2) 9792531
e-mail: gabbyto18@gmail.com
стая 223