и метало-оксидни катализатори

Дейността на тематичната група е насочена към подобряване и разработване на нови наноразмерни метални, оксидни и сулфидни хетерогенни катализатори за процеси, свързани с водородната енергетика, оползотворяване на важни за икономиката ресурси, опазване на околната среда, човешкото здраве и повишаване качеството на живот като основа за създаване на иновативни технологии чрез изясняване на връзката между състав, структура и каталитично поведение. Научноизследователски направления: Разработване на моно-, би- и три-металооксидни катализатори, за получаване на чист водород чрез конверсия на въглероден оксид с водна пара (КВОВП) в присъствие на серни съединения. Разработване и приложение на наноразмерни нанесени метални и оксидни композиции с дефинирани структура и свойства, получени от системи със слоеста структура: Слоести двойни хидроксиди - прекурсори на катализатори за фино очистване на богати на водород газови смеси от CO2 чрез хидрогениране до метан (метаниране), окисление на CO до CO2, получаване на водород чрез КВОВП, както и прекурсори за получаване на керамични пигменти. Изследване влиянието на модифициращи добавки върху структурата и каталитичното поведение на системите. Слоести никелови филосиликати - прекурсори на катализатори за частично хидрогениране на растителни масла за получаване на висококачествени втвърдени масла и мазнини като суровини за хранително-вкусовата промишленост. Дизайн на каталитични системи на базата на неблагородни метали нанесени върху въглен и керамични материали с приложение като аноди във водородни горивни клетки. Прилагат се методите на нискотемпературна сорбция на азот, живачна порозиметрия, рентгенова дифракция, рентгенова фотоелектронна спектроскопия, рентгенова флуоресценция, инфрачервена спектроскопия, сканираща електронна микроскопия, дифузно-отражателна спектроскопия, раманова спектроскопия, електронен парамагнитен резонанс, хемисорбция на водород, температурно-програмирана редукция с водород, магнитна възприемчивост.