Център по ЕПР спектроскопия

Електронен парамагнитен резонанс (ЕПР) спектроскопията, известна още като Електрон спин резонанс е метод, който позволява да се получи информация за структурата и свойствата на системи, притежаващи несдвоени електрони (парамагнитни системи). Несдвоените електрони често играят ключова роля за каталитичните, магнитните, химичните и физичните свойства на веществата.
ЕПР спектроскопията позволява определяне на локалното обкръжение на несдвоените електрони в материалите. С ЕПР се изследват: свободни радикали и дефекти индуцирани във веществата в резултат от външно въздействие (облъчване с йонизиращо лъчение, термично третиране и др.); парамагнитни йони на преходни метали; стабилни радикали в химията и биологията; кратко-живущи радикали  и др. Областта на приложение на ЕПР спектроскопията е много широка и включва не само изследване на твърди вещества, но и течности и газове. Характеризира се с висока чувствителност, като позволява откриването на парамагнитни частици с концентрация 10-11-10-12 M. Метода е недеструктивен. ЕПР спектроскопия се използва също за извършване на количествени измервания в дозиметрията и датирането.
В нашата група освен за охарактеризиране на каталитични материали, ЕПР спектроскопия се използва и за идентифициране на облъчени хранителни продукти, определяне на антиоксидантни свойства на натурални продукти и дозиметрия.

Ръководител: 

Йорданка Каракирова
доцент д-р
тел. (+359 2) 979 35 91
daniepr@ic.bas.bg
стая 209А

Научен състав:

Катерина Алексиева,
доцент  д-р
тел: (+ 359 2) 979 39 17; (+ 359 2) 979 35 91
e-mail: kati@ic.bas.bg
стая 36

 

Ралица Младенова
главен асистент д-р
тел. (+359 2) 979 35 91
email: ralitsa@ic.bas.bg
стая 209А