Синтез на катализатори на базата на нанесени метални оксиди и хетерополи съединения; Физикохимично охарактеризиране на носители и катализатори; Каталитични процеси за получаване на чисти горива и опазване на околната среда, по-специално: реформинг на природен газ, биогаз и биоетанол за получаване на водород, пълно окисление на летливи органични съединения; фотокаталитично очистване на замърсени води и въздух. Изучаване връзката между каталитична активност и структура на катализатори и механизма на реакцията.