Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.
Обява

13 Август 201911 Октомври 2019

ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ – БАН
ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.

в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г.,

В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Директора на института.

За справки – в Институт по катализ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
стая 201, тел. 02 979 25 51.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на института, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 

по  специалността: от 02 до 06.12.2019 година,

по чужди езици: от 09 до 13.12.2019  година.

Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.


ШифърНаучна специалностРедовна форма Задочна форма
4.2 Химически науки (Химична кинетика и катализ)1
4.2Химически науки (Химия на твърдото тяло)1