Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс zа назначаване на длъжност „изследовател“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02
Обява

10 Декември 2018
О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
За назначаване на длъжност „изследовател“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Свободни позиции – един брой за изледовател, който да изпълнява функции и задължения в научния екип на проекта както следва:
Длъжност (функции)
в научния екип
Образование/квалификация
Професионален опит
Изследовател, работещ
по научни и научно-приложни проекти
и задачи
Висше, образователна степен „магистър“ или еквивалентна
в професионално направление „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“
Специфичен опит
не се изисква
 
Необходими документи за кандидатстване:
1.      Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Институт по катализ при  БАН с посочване на проект проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
2.      Автобиография (CV европейски формат);
3.      Диплома за завършено висше образование;
4.      Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.
Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 07.12.2018 г. до 14.122018 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 2, деловодство
Етапи на конкурса:
1.      Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на Институт по катализ-БАН на адрес:
http://.www.ic.bas.bg; срок до .15.12. 2018 г.
2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. на17. 12.2018 г.
3. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на .Институт по катализ.-БАН на адрес: www.ic.bas.bg.; срок до 18.12.2018 г.
За допълнителна информация:
лице за контакти: Виолета Илиева
e-mail: icatalys.ic.bas.bg
тел: 02979 2551
 

    

Конкурс за прием на докторанти за учебната 2018 - 2019 г.
Обява

13 Август 2018 - 10 Декември 2018
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019г.
в съответствие с Решение № 341 на Министерски съвет от 21 май 2018 г.
В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.201 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка.
За справки - в обучаващите организации (институтите на БАН)
или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 9795260.
Дата за обявяване на конкурса – 05 юли 2018 година.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.     Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
2.     Автобиография;
3.     Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с
приложението или нотариално заверено копие от нея;
4.     Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от
 чуждестранно висше училище;
5.     Медицинско свидетелство;
6.     Свидетелство за съдимост;
7.     Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8.     Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б,  2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността: от 03 до 07 декември 2018 година,
по чужди езици: от 10 до 14 декември 2018 година. 
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00. 
 
Списък на специалностите, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Института по катализ – БАН
 
Шифър
Научнаспециалност
Редовна форма
Задочна форма
4.2.
Химически науки (Химична кинетика и катализ)
2
-
4.2.
Химически науки (Химия на твърдото тяло)
1
-

 

Допълнителен конкурс за прием на докторанти за учебната 2017 - 2018 г.
Обява

13 Март 2018 - 11 Май 2018
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г.
в съответствие с Решение №
236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г.
В срок от 1
3.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на института.
За справки - в Институт по катализ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
стая 231, тел. 02 979 35 63.
Дата за обявяване на конкурса – 1март 2018 година.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.     Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
2.     Автобиография;
3.     Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4.     Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5.     Медицинско свидетелство;
6.     Свидетелство за съдимост;
7.     Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
8.     Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
9.     Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността: от 18 до 2юни 2018 година,
по чужди езици: от 25 до 29 юни 2018 година. 
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00. 
 
Списък на специалностите, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Института по катализ – БАН
 
Шифър
Научнаспециалност
Редовна форма
Задочна форма
4.2.
Химически науки (Химична кинетика и катализ)
1
-
4.2.
Химически науки (Химия на твърдото тяло)
1
-
                                                                                                                                                                                    
Съобщения

12 Март 2021
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign