Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“
Обява

20 Ноември 2020 - 19 Януари 2021

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“  за нуждите на лаборатория „Нови хетерогенни катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда“.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая № 201

Телефони за контакт: 02/979 35 63 и 02/979 25 51

 

Обявата е публикувана в Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  Б Р ОЙ 99 от  20 ноември 2020 г.

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.
Обява

14 Август 2020 - 14 Октомври 2020

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.

 

В съответствие със заповед № I-119/16.07.2020 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти.

 

В срок от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Директора на обучаващата

организация, посочена в списъка.

За справки - Институт по катализ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
стая 201, тел. 979 25 51 или в ЦО - БАН,

ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 979 5260.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Молба до Директора на Института, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език (английски, немски, френски, испански), по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат: 

по специалността: от 07 до 11.12.2020 година,

по чужди езици: от 14 до 18.12.2020 година.

 

Изисквания:

            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 

Списък на специалностите, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Института по катализ – БАН
:

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

4.2

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

 

4.2

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

 

Конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

28 Юли 2020 - 27 Септември 2020

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“ (01.05.16) за нуждите на лаборатория „Нови хетерогенни катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 201, тел. 02/979 35 63 и 02/979 25 51.

Съобщения

14 Март 2023
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign