Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Процедура за избор на наемател на недвижим имот, хале на Института
Обява

12 Октомври 2022 - 19 Октомври 2022

Институт по катализ към Българска академия на науките (БАН), с адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11 съгл. Чл. 24, ал. 1 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, обявява процедура за избор на наемател на недвижим имот находящ се в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.12, хале на Института.

Общата отдавана под наем площ е 80 (осемдесет) кв. м. и е предназначена за ползването й за склад.
Минималната месечна наемна цена е в размер на левовата равностойност на 160 евро. В стойността не е включен ДДС. В цената не са включени консумативните разходи.
Срокът за подаване на оферти е 7-дневен от датата на публикуването на настоящата обява.
Начална дата за сключване на договора 01.11.2022 г. Офертите се представят в Деловодството на Института по катализ към БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11 стая 201 или по електронната поща на адрес: icatalys@ic.bas.bg
При подписване на договор, наемателят превежда на наемодателя депозит в размер на 1 (един) месечен наем, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.
Максималният срок за който може да се сключва договор за наем е 1 (една) година, с възможност за евентуално продължение.
Тел. за контакт 02 9792551, деловодство на ИК – БАН.
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.
Обява

15 Август 2022 - 14 Октомври 2022

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

 

В съответствие в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г. и публикация в Държавен вестник се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти.

 

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по катализ- БАН.

За справки - Институт по катализ, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 11,
стая 231, тел. 979 3563 или в ЦО - БАН,

ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 979 5260.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 1. Молба до Директора на Института, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език (английски, немски, френски, испански), по който ще държат втория конкурсен изпит. Кандидатите в конкурса могат да участват в конкурс за повече от една специалност.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН- бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без диплома представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат: 

по специалността: от 05.12.2021 г. до 09.12.2021 г.,

по чужди езици: от 12.12.2021 г. до 16.12.2021 г.

 

Изисквания:

            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00 (чл. 3., ал.11 от Правилника на БАН).

 

Списък на специалностите, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Институт по катализ – БАН
:

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

4.2

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

 

4.2

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

 

 

 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

 

В съответствие в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г. и публикация в Държавен вестник се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти.

 

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по катализ- БАН.

За справки - Институт по катализ, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 11,
стая 231, тел. 979 3563 или в ЦО - БАН,

ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 979 5260.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 1. Молба до Директора на Института, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език (английски, немски, френски, испански), по който ще държат втория конкурсен изпит. Кандидатите в конкурса могат да участват в конкурс за повече от една специалност.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН- бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без диплома представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат: 

по специалността: от 05.12.2021 г. до 09.12.2021 г.,

по чужди езици: от 12.12.2021 г. до 16.12.2021 г.

 

Изисквания:

            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00 (чл. 3., ал.11 от Правилника на БАН).

 

Списък на специалностите, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Институт по катализ – БАН

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

4.2

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

 

4.2

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

 

 

 

 

Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“
Обява

16 Юни 2022 - 16 Юли 2022

Конкурс за Асистент

 Институт по катализ – БАН гр. София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Асистент” в професионално направление „4.2. Химически науки“, научна специалност „Химична кинетика и катализ“ за нуждите на лаборатория „Катализ на енергия и опазване на околната среда“.

Изисквания за заемане на длъжността:

Завършена образователно-квалификационна степен „магистър по химия“;

Кандидатите за участие в конкурса за академична длъжност „асистент” подават следните документи в канцеларията на Института:

 • Заявление за допускане до конкурс;
 • Автобиография – европейски образец;
 • Мотивационно писмо;
 • Диплома за висше образование образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложенията към тях – оригинал и копие;
 • Диплома за ОНС „доктор” – оригинал и копие (при наличие на такава);
 • Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Трудова книжка или друг документ за удостоверяване на трудов стаж по специалността (при наличие на такъв);
 • Препоръки, ако има такива ( не е задължително).

Срок за подаване на документи:

Документите се подават в деловодството на ИК-БАН всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет.2, стая 231 и на e-mail: icatalys@ic.bas.bg в периода 16.06-16.07. 2022 г.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИК-БАН на адрес: http://ic.bas.bg в срок до 19.07.2022 г.
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избрания кандидат на страницата на ИК – БАН на адрес http://ic.bas.bg

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за датата и часа на събеседване.

 

За допълнителна информация:

лице за контакти: Снежина Стоева

e-mail: icatalys@ic.bas.bg

тел: 02 979 35 63

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign