Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.
Обява

12 Март 2019 - 10 Май 2019

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.

в съответствие с Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г.

В срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата

организация – Институт по катализ.

За справки - в обучаващaта организация (Институт по катализ на БАН, ул. „акад. Г. Бончев“ - 11, тел. 02 9793563; 02 9792551)

или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

 

 

Дата на обявяване на конкурса – 12.03.2019 година.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 

  1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
  8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат:

 

по специалността от 17.06 до 21.06.2019 година,

по чужди езици от 24.06 до 28.06.2019 година.

 

Изисквания:

 

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 

За Института по катализ утвърдените места са:

 

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

4.2

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

 

4.2

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

 

Представяне на Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (Е+)
Важно събитие

8 Февруари 2019

На 8 февруари 2019 г. (петък), от 11:00 часа в зала “Проф. Марин Дринов” (Големия салон) на БАН ще се проведе Отворена среща за представяне на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (Е+).

Програмата обединява научно-изследователския потенциал на седем университета и осем института на БАН, осигурявайки условия за интегрирано провеждане на научно-изследователски и научно-приложни и демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата енергия и декарбонизиране на икономиката.

На срещата доц. д-р Елисавета Пенева от СУ „Св. Климент Охридски” ще изнесе популярна лекция на тема „Глобалното затопляне и климатичните промени – мерки за смекчаване“. Ръководителят на Програмата и ръководителите на отделните ѝ компоненти ще представят накратко целите и очакваните резултати от предвидените дейности, след което ще се проведе неформално обсъждане.

Конкурс zа назначаване на длъжност „изследовател“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02
Обява

10 Декември 2018
О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
За назначаване на длъжност „изследовател“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Свободни позиции – един брой за изледовател, който да изпълнява функции и задължения в научния екип на проекта както следва:
Длъжност (функции)
в научния екип
Образование/квалификация
Професионален опит
Изследовател, работещ
по научни и научно-приложни проекти
и задачи
Висше, образователна степен „магистър“ или еквивалентна
в професионално направление „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“
Специфичен опит
не се изисква
 
Необходими документи за кандидатстване:
1.      Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Институт по катализ при  БАН с посочване на проект проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
2.      Автобиография (CV европейски формат);
3.      Диплома за завършено висше образование;
4.      Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.
Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 07.12.2018 г. до 14.122018 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 2, деловодство
Етапи на конкурса:
1.      Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на Институт по катализ-БАН на адрес:
http://.www.ic.bas.bg; срок до .15.12. 2018 г.
2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. на17. 12.2018 г.
3. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на .Институт по катализ.-БАН на адрес: www.ic.bas.bg.; срок до 18.12.2018 г.
За допълнителна информация:
лице за контакти: Виолета Илиева
e-mail: icatalys.ic.bas.bg
тел: 02979 2551
 

    

Съобщения

14 Март 2022
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign