Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурси за доценти в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

27 Юни 2023 - 27 Август 2023

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“ (01.05.16) за нуждите на лаборатория „Катализ за енергия и опазване на околната среда“, по следните тематични направления: 

  1. „Каталитични системи за нови енергийни източници“ – 1 (един);
  2. „Синтез и охарактеризиране на каталитични материали за обезвреждане на летливи органични съединения“ – 1 (един)

Срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават  в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 979 35 63.

Обявата е публикувана в ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 55, Вторник, 27 юни 2023 г.
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОТОКОЛИ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 15-21.06.2023
Важно събитие

15 Юни 2023 - 21 Юни 2023

КОНКУРС ЗА

ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП

НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Партньор Институт по катализ– БАН

 

Предложение

Протокол 1

Протокол 2

Обява водещи изследователи
Обява

15 Юни 2023 - 21 Юни 2023

КОНКУРС ЗА

ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП

НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Партньор Институт по катализ– БАН,

обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

 

Свободни позиции – 4 броя изследователи с научна степен, които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

 

 

Длъжност (функции) в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

Часова ставка*

Заетост

Изследовател с научна степен–2 бр. в „Лаборатория по каталитични технологии“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания по задача 4.4.2. „Каталитична технология за повишаване енергийната ефективност и ограничаване на газовите емисии от битови и промишлени източници на замърсяване“ и задача „4.3.2 Каталитични процеси за очистване на водород (посредством конверсия на СО с водна пара и чрез селективно окисление на СО и метаниране“.

Научна степен доктор или доктор на науките ”еквивалентна в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност “Химична кинетика и катализ” или „Химия на твърдото тяло“.

-10 години по специалността;

– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта;

-кандидатите трябва да притежават специфични умения и знания в областта на анализ на повърхности на каталитични материали, Мьосбаурова спектроскопия и рентгено структурен анализ.

35.00 лв/час

Непълно работно време

 

1 час на ден

Изследовател с научна степен–2 бр. в „Лаборатория по каталитични технологии“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания по задача 4.4.2. „Каталитична технология за повишаване енергийната ефективност и ограничаване на газовите емисии от битови и промишлени източници на замърсяване“ и задача „4.3.2 Каталитични процеси за очистване на водород (посредством конверсия на СО с водна пара и чрез селективно окисление на СО и метаниране“..

Научна степен доктор или доктор на науките ”еквивалентна в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност “Химична кинетика и катализ” или „Химия на твърдото тяло“.

-10 години по специалността;

– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта;

-кандидатите трябва да притежават специфични умения и знания за провеждане на каталитични изпитания и анализ посредством газова хроматография.

35.00 лв/час

Непълно работно време

 

1 час на ден

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института катализ –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2. Автобиография (CV европейски формат);

3. Диплома за завършено висше образование;

4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;

5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;

6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит -трудова книжка и/или други удостоверения;

7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит в тематиката на проекта.

 

Забележка:Документи се приемат от 15.06.2023 г. до 21.06.2023 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 2, канцелария.

 

Етапи на конкурса:

 

1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на Институт по катализ-БАН на адрес: http://www.ic.bas.bg.

2. Събеседване с допуснатите кандидати- от 14 часа на 23. 06. 2023.

3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИК-БАН на адрес: www. ic.bas.bg.

 

Допълнителна информация:

лице за контакти: гл. ас. Анна Доцева

тел: 0886 965925

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign