Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Countries work together to find solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions (CRM-EXTREME)
Обява

10 Април 2016

 Brussels, Belgium – April 10th, 2016

By the 1st of May a new and innovative project (Critical Raw Materials Under Extreme Conditions, CRM-EXTREME), supported by the COST Association and Horizon 2020, starts.

The project, supervised by Maria Letizia Ruello (Italy), includes an multidisciplinary team of enterprise, scientists and technologists, which is composed by a network of 25 Countries (24 European + Israel), in particular Bulgaria is represented by Dr. Zara Petkova Cherkezova-Zheleva, Associated Professor at the Institute of Catalysis - Bulgarian Academy of Sciences.
The project aims to find an innovative way to overcome the difficulties in the access to Critical Raw Materials (CRMs) that are expected to depress industrial sectors vital to Europe.

CRM-EXTREME focuses in particular on the replacement of CRMs in high value alloys and metal-matrix composites used under extreme conditions of temperature, loading, friction, wear and, corrosion, in Energy, Transportation and Machinery manufacturing industries.

The project lasts 4 years and with the goal to set up a network of expertise to define the state of knowledge and gaps in multi-scale modelling, synthesis, characterization, engineering design and recycling, that could find viable alternatives to CRMs and promote the industrial exploitation of substituted materials.


Contact: Giovanna Cecchi
Telephone: +39 071 220 4726
Email: crm-extreme@univpm.it

Конкурс за прием на докторанти за учебната 2015-2016 г.
Обява

15 Март 2016 - 16 Май 2016

 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015-2016 г.
в съответствие с Решение №
343 на Министерски съвет от 18.05.2015 г.
В срок от 1
5.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка.
За справки - в обучаващите организации (институтите на БАН)
или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 9795260.
Дата за обявяване на конкурса – 15 март 2016 година.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.     Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
2.     Автобиография;
3.     Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с
приложението или нотариално заверено копие от нея;
4.     Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от
 чуждестранно висше училище;
5.     Медицинско свидетелство;
6.     Свидетелство за съдимост;
7.     Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8.     Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б – 2 ет. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността: от 20 до 24 юни 2016 година,
по чужди езици: от 27 до 30 юни 2016 година. 
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00. 
 
Списък на докторските програми, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Института по катализ – БАН
 
Шифър
Научнаспециалност
Редовна форма
Задочна форма
4.2.
Химически науки (Химична кинетика и катализ)
1
-
4.2.
Химически науки (Химия на твърдото тяло)
1
-
                                                                                                                                                                                   
 
Конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

8 Декември 2015 - 8 Февруари 2016
Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” по тематично направление „Дизайн и изследване на наноразмерни метални и металооксидни катализатори – основа за създаване на иновативни технологии” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. 
Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 02 979 35 63.
Съобщения

14 Март 2023
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign