Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Набиране на участници по проект от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Важно събитие

4 Октомври 2012

 

Набиране на участници по проект
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Конкурс за прием на докторанти за учебната 2012-2013 г.
Обява

17 Август 2012 - 17 Октомври 2012

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2012-2013 г. в съответствие с Решение
№ 375 на Министерски съвет от 11.05.2012 г.
В срок от 17.08.2012 г. до 17.10.2012 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка.
За справки - в обучаващите организации или в ЦУ - БАН,
ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260 и 9861734.

Дата на обявяване на конкурса: 17 август 2012 година.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. „Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по специалността: от 03 до 07.12.2012 година,
по чужди езици: от 13 до 19.12.2012 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Списък на специалностите, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Института по катализ - БАН

Шифър

Научна специалност Редовна форма Задочна форма
4.2 Химически науки (Химична кинетика и катализ)

3

-

4.2 Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

Конкурс за прием на докторанти за учебната 2011-2012
Обява

16 Март 2012 - 14 Май 2012


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2011-2012 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерски съвет от 2011 г.
В срок от 16.03.2012 г. до 14.05.2012 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка.
За справки - в обучаващите организации или в ЦУ - БАН, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 9795260 и 9861734.

Дата на обявяване на конкурса: 16 март 2012 година.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7.  Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. Сердика 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.

Изпитите ще се проведат:
по специалността: от 18 до 22.06.2012 година,
по чужди езици: от 25 до 29.06.2012 година. 

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00. 

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Института по катализ - БАН 

Шифър Научна специалност Редовна форма Задочна форма
4.2  Химически науки (Химична кинетика и катализ) 2 -
4.2 Химически науки (Химия на твърдото тяло) 1 -

Съобщения

12 Март 2021
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign