Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за двама доценти в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

3 Ноември 2015 - 3 Януари 2016

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурси за: доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ за нуждите на лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” по тематично направление „Формиране и свойства на повърхността на нанесени метални/металоксидни каталитични материали”; доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.18 Химия на твърдото тяло за нуждите на лаборатория „Молекулен катализ с център по ЕПР спектроскопия” по тематично направление „Методология и приложение на ЕПР спектроскопията”, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 979 35 63.

 

 

Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки.
Обява

18 Август 2015 - 18 Октомври 2015

 Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ за нуждите на лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” по тематично направление „Връзка между окси-редукционно и каталитично поведение на хетерогенни катализатори“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 979 35 63.

 
Конкурс за прием на докторанти за учебната 2015-2016 г.
Обява

17 Август 2015 - 16 Октомври 2015
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015-2016 г.
в съответствие с Решение №
343 на Министерски съвет от 18.05.2015 г.
В срок от 1
7.08.2015 г. до 16.10.2015 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка.
За справки - в обучаващите организации
или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.
Дата за обявяване на конкурса – 17 август 2015 година.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.     Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
2.     Автобиография;
3.     Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с
приложението или нотариално заверено копие от нея;
4.     Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от
 чуждестранно висше училище;
5.     Медицинско свидетелство;
6.     Свидетелство за съдимост;
7.     Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8.     Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. „Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността: от 30 ноември до 04 декември 2015 година,
по чужди езици: от 14 до 18 декември 2015 година. 
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00. 
 
Списък на докторските програми, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Института по катализ – БАН
 
Шифър
Научна специалност
Редовна форма
Задочна форма
4.2.
Химически науки (Химична кинетика и катализ)
2
-
4.2.
Химически науки (Химия на твърдото тяло)
1
-

                                                                                                                                                                                     

Съобщения

14 Март 2023
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign