Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

16 Март 2012 - 14 Май 2012

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.16 химична кинетика и катализ за нуждите на лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” по тематично направление „Дизайн на хетерогенни катализатори” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 979 35 63.

Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.16..
Обява

20 Януари 2012 - 20 Март 2012

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.16 химична кинетика и катализ за нуждите на лаборатория „Молекулен катализ с център по ЕПР спектроскопия” по направление „Фотокатализ и УОП” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 979 35 63.

Конкурс за прием на докторанти за учебната 2011-2012 г.
Обява

23 Август 2011 - 21 Октомври 2011

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2011-2012 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерски съвет от 19.05.2011 г.
В срок от 23.08.2011 г. до 21.10.2011 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка.
За справки - в обучаващите организации или в ЦУ - БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260 и 9861734.
Дата на обявяване на конкурса: 23 август 2011 година.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
  9. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).


Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по специалността: от 05 до 09.12.2011 година,
по чужди езици: от 15 до 20.12.2011 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти
в Института по катализ - БАН


Шифър Научна специалност Редовна форма Задочна форма
01.05.16 Химична кинетика и катализ 3 -
01.05.18 Химия на твърдото тяло 1 -
02.22.03 Технология за пречистване на въздух 1 -

Съобщения

12 Март 2021
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign