Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Необходимост от провеждане на структурна реформа на БАН
Важно събитие


I.Необходимост от провеждане на структурна реформана БАН
 
Законът за Българската академия на науките и нейният Устав я определят като национална автономна организация за научни изследвания, обединяваща общността на членовете й и самостоятелните й академични звена. Досегашната структура на Академията е резултат от дългогодишно развитие и адаптиране към изискванията и потребностите на българското общество и държава в синхрон със световните тенденции в научните изследвания. Последното съществено преструктуриране бе извършено в периода 1991-1996 г., при което наред с осъвременяване на научните приоритети и оптимизиране на структурните единици и персонал бяха ликвидирани и последствията от конюнктурните и субективни решения от предишния тоталитарен период.
 
Днес БАН е изправена пред нови предизвикателства, свързани със съвременните потребности и възможности на българското общество, с ефективното ни интегриране в ЕС и с тенденциите за развитие на научните изследвания и висшето образование.
 
За да отговори адекватно на тези нови реалности и предизвикателства, БАН си поставя за основна цел да повиши ефективността на дейностите си при решаване на важни проблеми, свързани с развитието на българското общество и държава, за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията, както и за пълноценно участие в развитието на световната наука и изграждането на европейското научноизследователско пространство. Затова Академията пристъпи към разработването на План за усъвършенстване на структурата и управлението си.
 
За повече информация - BAN_NovaStruktura_Misia_Proriteti-OS2.pdf
 
II. Решение на Общото събрание на Административното ръководство и служителите от ИК-БАН относно решенията на Управителния съвет на БАН във връзка с предстоящите реформи в БАН
 
III. Приоритети и мисия на ИК-БАН
Писмо от Директора на ИК до Научния секретар на БАН за химическите науки
 
IV. Относно съхраняване самостоятелността на ИК-БАН като първично научно звено в рамките на тематичното направление “Наноматериали и нанотехнологии”, което не се съгласува с предложението на Управителния съвет на БАН за обединяване на Института по катализ с Института по инженерна химия в рамките на тематичното направление “Енергийни източници и енергийна ефективност”
Писмо до Председателя на БАН – академик Никола Съботинов и до Председателя на комисията за извършване на реформите в БАН – ст.н.с. I ст. Дтн Иван Паршоров
 
V. Виждане на Научния съвет на ИК за запазване самостоятелността на ИК в системата на БАН, като водещ национален и регионален научен и иновационен център по катализ в Югоизточна Европа.
 
VI. Подкрепящи писма за запазване самостоятелността на ИК в системата на БАН, като водещ национален и регионален научен и иновационен център по катализ в Югоизточна Европа от различни Институти и Университети
Catalysis for Sustainable World Salamanca (Spain)
Конгрес

30 Август 2009 - 4 Септември 2009

The Organizing Committee cordially invites you to participate in the EUROPACAT IX Congress to be held in Salamanca, Spain, from 30th of August to 4th of September, 2009, under the auspices of the Spanish Catalysis Society and the Catalysis Division of the Portuguese Chemical Society. The Congress will continue its established role of providing participants with information about accomplishments in catalysis research and catalytic technologies required for the sustainable development of the European Federation of Catalysis Societies (EFCATS).

The scientific concept, CATALYSIS FOR A SUSTAINABLE WORLD, has been chosen with the idea that a good number of the scientific contributions should fall within the following categories: New cleaner processes and more selective catalysts towards the minimization of by-products, including homogeneous and enzymatic catalysis; elimination of pollutants and/or undesired products whenever present; new energy vectors and the rational use of energy; and catalyst design, characterization and recovery.


За повече информация моля посетете официалния сайт на конгреса!

6th World Congress on Oxidation Catalysis
Конгрес

5 Юни 2009 - 10 Юни 2009

In the line of the successful series of WCOC's (Italy 1989, Spain 1993, USA 1997, Germany 2001, Japan 2005), the 6th World Congress on Oxidation Catalysis is intended to offer an update of recent innovation in fundamental and applied aspects. The 6WCOC will be focussed on highlighting progress, new developments and new directions in oxidation.

The organization of the 6WCOC will be ensured jointly between the "Laboratory of Catalysis and Solid State Chemistry - UCCS" (UST Lille/CNRS/ECL/ENSCL - France) and the "Laboratory of Catalysis and Divided Materials Chemistry - CATA" (Université catholique de Louvain - Belgium).

We cordially invite you to attend the 6WCOC.

Looking forward to meeting you at Lille,Pr. Elisabeth BORDES-RICHARD and Pr. Patricio RUIZ, Chairs of 6WCOC


Брошура (PDF)

Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign