Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за прием на докторанти за учебната 2013-2014 г.
Обява

14 Март 2014 - 14 Май 2014

  БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013-2014 г.
в съответствие с Решение № 288 на Министерски съвет от 10.05.2013 г. 
В срок от 14.03.2014 г. до 14.05.2014 г. кандидатите 
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата 
организация, посочена в списъка. 
За справки - в обучаващите организации или в ЦУ - БАН, 
ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260 .

Дата на обявяване на конкурса: 14 март 2014 година.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 8. Фактура  (или копие)  за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. „Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по специалността:                  от 16 до 20.06.2014 година, 
   по чужди езици:                     от 23  до 27.06.2014 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Списък на специалностите, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Института по катализ - БАН

Шифър

Научна специалност Редовна форма Задочна форма
4.2 Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

-

4.2 Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

 

 

 

Конкурс за професор и трима доценти в професионално направление 4.2. Химически науки...
Обява

2 Август 2013 - 2 Октомври 2013

   Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурси за: професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.18 Химия на твърдото тяло за нуждите на лаборатория „Каталитични процеси за енергетиката и опазване на околната среда” по тематично направление „Анализ на повърхности”; доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.18 Химия на твърдото тяло за нуждите на лаборатория „Каталитични процеси за енергетиката и опазване на околната среда” по тематично направление „Анализ на повърхности”; доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.18 Химия на твърдото тяло за нуждите на лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори” по тематично направление „Получаване и структура на желязосъдържащи материали”; доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ за нуждите на лаборатория „Молекулен катализ с център по ЕПР спектроскопия” по тематично направление „Фото- и термохромни съединения в катализа”, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

     Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 979 35 63.

 

Конкурс за прием на докторанти за учебната 2013-2014 г.
Обява

26 Юли 2013 - 16 Октомври 2013

 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2013-2014 г.
в съответствие с Решение № 288 на Министерски съвет от 10.05.2013 г. 
В срок от 16.08.2013 г. до 16.10.2013 г. кандидатите 
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата 
организация, посочена в списъка. 
За справки - в обучаващите организации или в ЦУ - БАН, 
ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260 и 9861734.

Дата на обявяване на конкурса: 16 август 2013 година.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 8. Фактура  (или копие)  за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. „Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по специалността: от 02 до 06.12.2013 година, 
    по чужди езици: от 16 до 20.12.2013 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Списък на специалностите, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Института по катализ - БАН

Шифър

Научна специалност Редовна форма Задочна форма
4.2 Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

-

4.2 Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign