Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.16..
Обява

20 Януари 2012 - 20 Март 2012

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.16 химична кинетика и катализ за нуждите на лаборатория „Молекулен катализ с център по ЕПР спектроскопия” по направление „Фотокатализ и УОП” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 979 35 63.

Конкурс за прием на докторанти за учебната 2011-2012 г.
Обява

23 Август 2011 - 21 Октомври 2011

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2011-2012 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерски съвет от 19.05.2011 г.
В срок от 23.08.2011 г. до 21.10.2011 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка.
За справки - в обучаващите организации или в ЦУ - БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260 и 9861734.
Дата на обявяване на конкурса: 23 август 2011 година.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
  9. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).


Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по специалността: от 05 до 09.12.2011 година,
по чужди езици: от 15 до 20.12.2011 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти
в Института по катализ - БАН


Шифър Научна специалност Редовна форма Задочна форма
01.05.16 Химична кинетика и катализ 3 -
01.05.18 Химия на твърдото тяло 1 -
02.22.03 Технология за пречистване на въздух 1 -

Необходимост от провеждане на структурна реформа на БАН
Важно събитие


I.Необходимост от провеждане на структурна реформана БАН
 
Законът за Българската академия на науките и нейният Устав я определят като национална автономна организация за научни изследвания, обединяваща общността на членовете й и самостоятелните й академични звена. Досегашната структура на Академията е резултат от дългогодишно развитие и адаптиране към изискванията и потребностите на българското общество и държава в синхрон със световните тенденции в научните изследвания. Последното съществено преструктуриране бе извършено в периода 1991-1996 г., при което наред с осъвременяване на научните приоритети и оптимизиране на структурните единици и персонал бяха ликвидирани и последствията от конюнктурните и субективни решения от предишния тоталитарен период.
 
Днес БАН е изправена пред нови предизвикателства, свързани със съвременните потребности и възможности на българското общество, с ефективното ни интегриране в ЕС и с тенденциите за развитие на научните изследвания и висшето образование.
 
За да отговори адекватно на тези нови реалности и предизвикателства, БАН си поставя за основна цел да повиши ефективността на дейностите си при решаване на важни проблеми, свързани с развитието на българското общество и държава, за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията, както и за пълноценно участие в развитието на световната наука и изграждането на европейското научноизследователско пространство. Затова Академията пристъпи към разработването на План за усъвършенстване на структурата и управлението си.
 
За повече информация - BAN_NovaStruktura_Misia_Proriteti-OS2.pdf
 
II. Решение на Общото събрание на Административното ръководство и служителите от ИК-БАН относно решенията на Управителния съвет на БАН във връзка с предстоящите реформи в БАН
 
III. Приоритети и мисия на ИК-БАН
Писмо от Директора на ИК до Научния секретар на БАН за химическите науки
 
IV. Относно съхраняване самостоятелността на ИК-БАН като първично научно звено в рамките на тематичното направление “Наноматериали и нанотехнологии”, което не се съгласува с предложението на Управителния съвет на БАН за обединяване на Института по катализ с Института по инженерна химия в рамките на тематичното направление “Енергийни източници и енергийна ефективност”
Писмо до Председателя на БАН – академик Никола Съботинов и до Председателя на комисията за извършване на реформите в БАН – ст.н.с. I ст. Дтн Иван Паршоров
 
V. Виждане на Научния съвет на ИК за запазване самостоятелността на ИК в системата на БАН, като водещ национален и регионален научен и иновационен център по катализ в Югоизточна Европа.
 
VI. Подкрепящи писма за запазване самостоятелността на ИК в системата на БАН, като водещ национален и регионален научен и иновационен център по катализ в Югоизточна Европа от различни Институти и Университети
Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign