Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.
Обява

11 Март 2020 - 19 Май 2020

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.

в съответствие със Заповед № I-48/20.02.2020 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник,

В срок от 11.03.2020 г. до 19.05.2020 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Директора на обучаващата

организация – Институт по катализ.

За справки - в обучаващата организация (Институт по катализ на БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл.11, тел. 02 9792551)

или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 9795260.

 

Дата на обявяване на конкурса – 20.02.2020 година 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 22.06 до 26.06.2020 година,

по чужди езици от 29.06 до 03.07.2020 година.

Изисквания:  

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 

За Института по катализ утвърдените места са: 

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

4.2

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

 

4.2

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

 

Конкурси за професор и доцент в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

1 Октомври 2019 - 1 Декември 2019

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурси за:

 1. професорв професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“ за нуждите на лаборатория „Нови хетерогенни катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда“;
 2. доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“ за нуждите на лаборатория „Дизайн и охарактеризиране на каталитични материали“ по тематично направление „ЕПР спектроскопия и качество на живот“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 201, тел.: 02/979 35 63 и 02/979 25 51.

Обявата е публикувана в Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  Б Р ОЙ 7 7 / 01.10.2019г.

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.
Обява

13 Август 2019 - 11 Октомври 2019

ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ - БАН
ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.

в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г.,

В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Директора на института.

За справки - в Институт по катализ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
стая 201, тел. 02 979 25 51.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 1. Молба до директора на института, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат: 

по  специалността: от 02 до 06.12.2019 година,

по чужди езици: от 09 до 13.12.2019  година.

 

Изисквания:

            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

 

Списък на специалностите, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Института по катализ – БАН
:

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

4.2

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

2

 

4.2

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

 

 

 

 

 

 

Съобщения

12 Март 2021
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign