Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

28 Юли 2020 - 27 Септември 2020

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“ (01.05.16) за нуждите на лаборатория „Нови хетерогенни катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 201, тел. 02/979 35 63 и 02/979 25 51.

Oбявява процедура за избор на наемател на помещение
Обява

11 Май 2020

Институтът по катализ към БАН, с адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, съгл. чл. 24, ал. 1 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, обявява процедура за избор на наемател на помещение представляващо част от фоайето на първи етаж на сградата.

Общата отдавана под наем площ е 2 (два) кв. м. и е предназначена за поставяне на два броя вендинг машини – автомат за топли напитки и апарат за пакетирани храни, вода и газирани напитки.

Минималната месечна наемна цена е в размер на левовата равностойност на 48 евро. без ДДС. В цената не са включени консумативните разходи.

Срокът за подаване на оферти е 7-дневен от датата на публикуването на настоящата обява.

Начална дата на сключване на договора 01.06.2020 г.

Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му от Централно Управление на БАН.

Офертите се представят в Деловодството на Института по катализ към БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, стая 201 или по електронната поща на адрес: icatalys@ic.bas.bg

При подписване на договор наемателят превежда на наемодателя депозит в размер на 1 (един) месечен наем, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора

Максималният срок за който може да се сключва договор за наем е 3 (три) години.

Тел. за контакт: 02 9792551, деловодство на ИК-БАН.

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.
Обява

11 Март 2020 - 19 Май 2020

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г.

в съответствие със Заповед № I-48/20.02.2020 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник,

В срок от 11.03.2020 г. до 19.05.2020 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Директора на обучаващата

организация – Институт по катализ.

За справки - в обучаващата организация (Институт по катализ на БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл.11, тел. 02 9792551)

или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 02 9795260.

 

Дата на обявяване на конкурса – 20.02.2020 година 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

  1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
  8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 22.06 до 26.06.2020 година,

по чужди езици от 29.06 до 03.07.2020 година.

Изисквания:  

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 

За Института по катализ утвърдените места са: 

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

4.2

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

 

4.2

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

 

Съобщения

14 Март 2022
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign