Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Обява техници
Обява

15 Юни 2023 - 21 Юни 2023

 

ОБЯВА

 

 

 

ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ – БАН, партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява конкурс по документи и събеседване за попълване състава на екипа с 2 бр. техници, които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

 

Длъжност в екипа

Необходима експертиза

Стаж/професионален опит

  1. Техник по изграждане и монтаж на лабораторно оборудване – 1 бр.

Изграждане на газови линии;

Свързване на газови бутилки към апаратура;

Изработване на гайки, фитинги, преходи за свързване на отделни компоненти на газовите линии.

 

Стаж

Трудов стаж по специалността – минимум 10 години;  работа в екип /звена за поддръжка на специализирано оборудване.

Образование-средно.

  1. Техник за работа на инсталация за каталитични изпитания в „Лаборатория по каталитични технологии“-1 бр.

Общи изисквания

Специалист със средно образование и опит за работа на апаратура за каталитични тестове.

 

 

Трудов опит

Трудов стаж по специалността – минимум 1 година; 

 

 

Позицията се заема по трудов договор, в срок до 31.12.2023 г.

Работно време:

3 часа на ден за позиция 1. Техник по изграждане и монтаж на лабораторно оборудване;

2 часа на ден за позиция 2. Техник за работа на инсталация за каталитични изпитания в „Лаборатория по каталитични технологии“-

Часова ставка-12 лв./час с включени разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление свободен текст до Директора на ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ – БАН и Ръководителя на проекта.

2. Автобиография.

3. Диплома за завършено образование и придобити специалности.

4. Копия от други дипломи и удостоверение за придобите квалификации.

5. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в областта – трудова книжка (когато е приложимо) и др.

 

Забележка: Документи се приемат от 15.06.2023 г. до 21.06.2023 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 2, канцелария.

 

Етапи на конкурса:

 

1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на Институт по катализ-БАН на адрес: http://www.ic.bas.bg.

2. Събеседване с допуснатите кандидати- от 14 часа на 23. 06. 2023.

3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИК-БАН на адрес: www. ic.bas.bg.

 

Допълнителна информация:

лице за контакти: гл. ас. Анна Доцева

тел: 0886 965925

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.
Обява

14 Март 2023 - 12 Май 2023

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Директора на

Институт по катализ- БАН.

За справки - Институт по катализ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,

стая 201, тел. 979 35 63 или в БАН-Администрация,

ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 979 5260.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

  1. Молба до Директора на Институт по катализ – БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език (английски, немски, френски, испански), по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН-бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 12.06 до 16.06.2023 година,

по чужди езици от 19.06 до 23.06.2023 година.

 

Изисквания:  

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Институт по катализ – БАН:

 

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

4.2

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

 

4.2

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОТОКОЛИ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008
Важно събитие

16 Декември 2022

КОНКУРС ЗА

ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП

НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Партньор Институт по катализ– БАН

 

Предложение

Протокол 1

Протокол 2

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign