Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Catalysis for Sustainable World Salamanca (Spain)
Конгрес

30 Август 2009 - 4 Септември 2009

The Organizing Committee cordially invites you to participate in the EUROPACAT IX Congress to be held in Salamanca, Spain, from 30th of August to 4th of September, 2009, under the auspices of the Spanish Catalysis Society and the Catalysis Division of the Portuguese Chemical Society. The Congress will continue its established role of providing participants with information about accomplishments in catalysis research and catalytic technologies required for the sustainable development of the European Federation of Catalysis Societies (EFCATS).

The scientific concept, CATALYSIS FOR A SUSTAINABLE WORLD, has been chosen with the idea that a good number of the scientific contributions should fall within the following categories: New cleaner processes and more selective catalysts towards the minimization of by-products, including homogeneous and enzymatic catalysis; elimination of pollutants and/or undesired products whenever present; new energy vectors and the rational use of energy; and catalyst design, characterization and recovery.


За повече информация моля посетете официалния сайт на конгреса!

6th World Congress on Oxidation Catalysis
Конгрес

5 Юни 2009 - 10 Юни 2009

Институтът по катализ - БАН, обявява конкурс за заемане на длъжността „изследовател“ по проект № BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ -Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. За подробности: прикаченият файл: 

Обява

Протокол допуснати кандидати публикувано на 17.08.2023

Протокол одобрени кандидати публикувано на 19.08.2023

Списък на одобрените кандидати


Брошура (PDF)

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign