Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

10 Декември 2021 - 9 Февруари 2022
Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Фотокатализ и фотохромни съединения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи - в канцеларията на института - София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, стаи 231 и 201, тел. 02/979 35 63 и 02/979 25 51.

Обявата е публикувана в ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 103/10.12.2021 год.

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.
Обява


13 Август 2021 г. - 13 Октомври 2021 г.

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.

 

В съответствие със заповед № I-116/06.07.2021 г. на председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти.

 

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Директора на обучаващата

организация, посочена в списъка.

За справки - Институт по катализ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
стая 201, тел. 02 979 25 51 или в ЦО - БАН,

ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Молба до Директора на Института, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език (английски, немски, френски, испански), по който ще държат втория конкурсен изпит. Кандидатите в конкурса могат да участват в конкурс за повече от една специалност.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без диплома представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат: 

по специалността: от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г.,

по чужди езици: от 13.12.2021 г. до 17.12.2021 г.

 

Изисквания:

            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00 (чл. 3., ал.11 от Правилника на БАН).

 

Списък на специалностите, по които се обявяват
конкурси за докторанти в Института по катализ – БАН
:

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

4.2

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

 

4.2

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

 

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.
Обява

12 Март 2021 - 12 Май 2021

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.

 

Обява

12 Март 2021 - 12 Май 2021

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.

Държавен вестник бр. 21/12.03.2021

В срок от 12.03.2020 г. до 12.05.2021 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Директора на

Институт по катализ- БАН.

За справки - Институт по катализ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,

стая 201, тел. 02 979 25 51 или в БАН-Администрация,

ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

                                      Дата на обявяване на конкурса: 12 март 2021 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

1.   Молба до Директора на Институт по катализ – БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език (английски, немски, френски, испански), по който ще държат втория конкурсен изпит;

2.   Автобиография;

3.   Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4.   Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5.   Медицинско свидетелство;

6.   Свидетeлство за съдимост;

7.   Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;

8.   Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 14.06 до 18.06.2021 година,

по чужди езици от 21.06 до 25.06.2021 година.

 

Изисквания:  

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Институт по катализ – БАН:

 

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

4.2

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

 

4.2

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

 

Съобщения

14 Март 2023
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign