Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП (изследователи без научна степен)
Обява

7 Декември 2022 - 13 Декември 2022

КОНКУРС ЗА

ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП

НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Партньор Институт по катализ– БАН,

обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

 

Свободни позиции –2 броя изследователи без  научна степен, които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

 

 

Длъжност (функции) в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

Часова ставка*

Заетост

Изследовател без научна степен – 2 бр. в „Лаборатория по каталитични технологии“

Образование/квалификация: магистърска (докторска) степен в областта на природните или техническите науки (специалности химия, физика).
 

минимум 2 години трудов стаж или 2 години обучение като
докторант в областта на природните или техническите науки.
Специфичен опит: да притежава изследователски опит в сферата на катализа.

20.00 лв/час

Непълно работно време

 

До 40 ч/месечно

 

 

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института катализ –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2. Автобиография (CV европейски формат);

3. Диплома за завършено висше образование;

4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;

5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит -трудова книжка и/или други удостоверения;

6. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит в тематиката на проекта.

 

Забележка:Документи се приемат от 07.12.2022 г. до 13.12.2022 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:  гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 2, канцелария.

 

Етапи на конкурса:

 

1.Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на Институт по катализ-БАН на адрес: http://www.ic.bas.bg.

2.Събеседване с допуснатите кандидати- от 15 часа на 15. 12. 2022.

3.Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИК-БАН на адрес: www. ic.bas.bg.

 

Допълнителна информация:

лице за контакти: гл. ас. Анна Доцева

тел: +359 2 979 3587

 

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008
Обява

7 Декември 2022 - 13 Декември 2022

КОНКУРС ЗА

ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП

НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,ФИНАНСИРАН ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Партньор Институт по катализ– БАН,

обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

 

Свободни позиции – 3 броя изследователи с научна степен, които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

 

 

Длъжност (функции) в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

Часова ставка*

Заетост

Изследовател с научна степен–2 бр. в „Лаборатория по каталитични технологии“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания по задача 4.4.2. „Каталитична технология за повишаване енергийната ефективност и ограничаване на газовите емисии от битови и промишлени източници на замърсяване“ и задача „4.3.2 Каталитични процеси за очистване на водород (посредством конверсия на СО с водна пара и чрез селективно окисление на СО и метаниране“.

Научна степен доктор или доктор на науките ”еквивалентна в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност “Химична кинетика и катализ” или „Химия на твърдото тяло“.

-10 години по специалността;

– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта;

-кандидатите трябва да притежават специфични умения и знания в областта на анализ на повърхности и каталитични материали.

35.00 лв/час

Непълно работно време

 

1 час на ден

Изследовател с научна степен–1 бр. в „Лаборатория по оperando методи на изследване“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания по задача

4.4.1. Иновативни сорбционни и каталитични методи и технологии за контрол на отпадни газове, включително работа на система за operando спектроскопски изследвания.

Научна степен доктор или доктор на науките ”еквивалентна в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност “Химична кинетика и катализ” или „Химия на твърдото тяло“.

-10 години по специалността;

– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта;

-кандидатите трябва да притежават специфични умения и знания за in situ изследвания.

35.00 лв/час

Непълно работно време

 

1 час на ден

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института катализ –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2. Автобиография (CV европейски формат);

3. Диплома за завършено висше образование;

4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;

5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;

6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит -трудова книжка и/или други удостоверения;

7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит в тематиката на проекта.

 

Забележка:Документи се приемат от 07.12.2022 г. до 13.12.2022 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 2, канцелария.

 

Етапи на конкурса:

 

1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на Институт по катализ-БАН на адрес: http://www.ic.bas.bg.

2. Събеседване с допуснатите кандидати- от 14 часа на 15. 12. 2022.

3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИК-БАН на адрес: www. ic.bas.bg.

 

Допълнителна информация:

лице за контакти: гл. ас. Анна Доцева

тел: +359 2 979 3587

17-та Национална конференция по катализ
Обява

15 Ноември 2022 - 16 Ноември 2022

Уважаеми колеги,

Сдружение „Българско каталитично дружество“ организира 17-та Национална конфе-ренция по катализ, която ще се състои на 15–16 ноември 2022 г. в София в Институт по катализ, БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, ет. 2, зала 225.

17-та Национална конференция по катализ

Конференцията е посветена на 100-годишнината от рождението на основателя на Институт по катализ при БАН акад. Димитър Шопов и се организира съвместно с Института по катализ. Ще бъдат изнесени устни доклади и постерни съобщения. Работен език е българският. Ако участниците не са членове на сдружение „Българско каталитично дружество“, те заплащат такса правоучастие в размер на 50 лева.

Целта на конференцията е обсъждане на научни постижения и иновационни подходи в областта на създаването, изследването, подобряването и приложната реализация на катализатори за различни химични процеси в хетерогенния и хомогенния катализ, фотокатализа и биокатализа за получаване на чиста енергия и горива, опазване на околната среда и подобряване качеството на живот и оползотворяване на нови енергийни източници.
10-та Научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници

В сесията могат да вземат участие студенти, докторанти и млади научни работници на възраст до 35 години. Представянето ще бъде във вид на устни доклади в рамките на 15 минути. Работен език е българският. Ако те не са членове на сдружение „Българско каталитично дружество“, заплащат такса правоучастие в размер на 50 лева.

Спонсори на конференцията
Двете научни събития ще се проведат с финансовата подкрепа на:

Фирма „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД
Фирма „АКВАХИМ Проджектс“ ЕООД
Фирма „ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС“ ЕООД
Фирма „АЛУСИЛ“ ООД
Фирма „МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Фирма „АСТЕЛ“ ЕООД Фирма „Т.Е.А.М.“ ООД
Фирма ЕТ „ВАЛЕРУС – ВАЛЕРИ РУСИНОВ“
Фирма „ФОТ“ ООД
Фирма „ВОРОШИЛОВ ПЛАСТ – 06“ ЕООД

Подготовка на резюметата за отпечатване в сборник
Материалите от конференцията ще бъдат отпечатани на английски език в самостоятелен сборник в обем от една страница във формат А4. Форматирането на текста трябва да бъде в следния вид:
Заглавие на съобщението: ляво подравняване, получер шрифт (bold), 14 pt.
Автор(и): ляво подравняване, светъл шрифт (regular), 12 pt, след името на автора, който ще представя съобщението, да бъде поставена звездичка (*).
Адрес: ляво подравняване, курсив (italic), 12 pt.
Основен текст: подравнен от двете страни (justified), светъл шрифт (regular), 12 pt.
Допълнителен текст (благодарности, литература): подравнен от двете страни (justified), светъл шрифт (regular), 10 pt.
Шрифтът на текста трябва да бъде Times New Roman с интервал между редовете (spacing) 1. След заглавието и имената на авторите се оставя по един празен ред, а след адреса – два празни реда. Полетата отдясно, отляво и отдолу да бъдат по 2.5 cm, а отгоре – 4 cm.

Резюметата и за двете сесии трябва да бъдат изпратени по електронната поща (да се използва програма MS WORD 6.0 или следващи версии с разширение doc или rtf) на някой от следните електронни адреси: kristina@svr.igic.bas.bg; alel@ic.bas.bg.

Краен срок за представяне на резюметата: 17.10.2022 г.

За допълнителна информация може да се обърнете към:
проф. д-р А. Елияс, тел.: +359 2 9792569; e-mail: alel@ic.bas.bg
доц. д-р Д. Николова, тел.: +359 885 205 377; e-mail: dimi@ic.bas.bg; dimi_nik@abv.bg
ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, 1113 София

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign