Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки
Обява

22 Март 2019 - 21 Май 2019
Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ ” за нуждите на лаборатория „Нови хетерогенни катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда ” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 02 979 25 51
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.
Обява

12 Март 2019 - 10 Май 2019

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.

в съответствие с Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г.

В срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата

организация – Институт по катализ.

За справки - в обучаващaта организация (Институт по катализ на БАН, ул. „акад. Г. Бончев“ - 11, тел. 02 9793563; 02 9792551)

или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

 

 

Дата на обявяване на конкурса – 12.03.2019 година.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 

  1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
  8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат:

 

по специалността от 17.06 до 21.06.2019 година,

по чужди езици от 24.06 до 28.06.2019 година.

 

Изисквания:

 

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 

За Института по катализ утвърдените места са:

 

Шифър

Научна специалност

Редовна форма

Задочна форма

4.2

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

 

4.2

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

 

Представяне на Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (Е+)
Важно събитие

8 Февруари 2019

На 8 февруари 2019 г. (петък), от 11:00 часа в зала “Проф. Марин Дринов” (Големия салон) на БАН ще се проведе Отворена среща за представяне на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (Е+).

Програмата обединява научно-изследователския потенциал на седем университета и осем института на БАН, осигурявайки условия за интегрирано провеждане на научно-изследователски и научно-приложни и демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата енергия и декарбонизиране на икономиката.

На срещата доц. д-р Елисавета Пенева от СУ „Св. Климент Охридски” ще изнесе популярна лекция на тема „Глобалното затопляне и климатичните промени – мерки за смекчаване“. Ръководителят на Програмата и ръководителите на отделните ѝ компоненти ще представят накратко целите и очакваните резултати от предвидените дейности, след което ще се проведе неформално обсъждане.

Съобщения

12 Март 2021
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign