Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » За нас > История English

История  

Голямото значение на катализа за развитието на химическата промишленост, успешната научноизследователска и приложна дейност, както и добрата координация на изследванията, създават предпоставки да се пристъпи към създаване на специализирано звено за изследвания в областта на катализа.

През 1977 г. е образувана работна група, която да подготви Национална програма по катализ и план за нейното реализиране. В състава на групата от БАН влизат акад. Б. Куртев, чл.-кор. Георги Близнаков, проф. Д. Шопов, проф. Д. Еленков, ст.н.с. ІІ ст. А. Андреев, ст.н.с. ІІ ст. Л. Петров. От Министерството на химическата промишленост са включени зам.-министър ст.н.с. ІІ ст. Цветан Ценков и инж. Найден Найденов, началник отдел, и от ВХТИ (днес ХТМУ) - доц. Димитър Шишков. Групата изготвя програма, която е утвърдена в началото на 1978 г. В нея се предвижда създаването на Централна лаборатория по кинетика и катализ и База за развитие и внедряване на разработки по катализ. Предвижда се и закупуване на редица уникални за страната научноизследователски апарати.

Приемането на програмата е последвано от съществено разширение на научно-приложните изследвания в тематиката на секция „Кинетика и катализ“ и разгръщане на фундаменталните изследвания на широк фронт. Отпуснати са нови щатни бройки, но финансово програмата не е подкрепена целево. Договорите с промишлеността увеличават съществено доходите на секцията. Съществуващата тогава финансова система обаче не дава възможност българските левове да се обменят за конвертируема валута и да се закупуват необходимите научни апарати.

През 1978 г. ст.н.с ІІ ст. Л. Петров е назначен за научен секретар на Единния център по химия, а през 1980 г. проф. Д. Шопов е назначен за зам.-директор на Единния център по химия, което позволява част от средствата, които ЕЦХ получава по годишен план за апаратура (около 170 000 щ.д.), да се насочат за нуждите на Програмата по катализ в периода 1980-1982 г.

През 1980 г. проф. Д. Шопов е избран за член-кореспондент на БАН, а скоро след това и за зам.-председател на БАН. През 1984 г. той е избран за академик.

През 1982 г. по инициатива на чл.-кор. Д. Шопов ръководството на БАН предлага на Министерския съвет да вземе решение за създаване на Институт по кинетика и катализ към Единния център по химия.

Институтът по кинетика и катализ е създаден на базата на секция „Кинетика и катализ“ от Института по органична химия с Център по фитохимия на 1.04.1983 г. с Разпореждане № 4 на Бюрото на Министерския съвет от 24.03.1983 г. Той е наследник на секция „Химия на нефта“ (1958-1963 г.), преименувана след това в „Органичен катализ“ (1963-1971 г.) и „Кинетика и катализ“ (1971-1983 г.). Щатното разписание на новосъздадения институт включва 76 души.

Предметът на дейност на Института по кинетика и катализ е формулиран по следния начин:

  • Фундаментални и приложни изследвания в областта на химичната кинетика и катализ; 
  • Разработване на технологии за получаване и производство на катализатори; 
  • Кинетични модели за каталитични процеси и реактори; 
  • Координация на научноизследователската дейност в областта на кинетиката и катализа в страната; 
  • Осъществяване на научно-методическо ръководство на производството на катализатори и прилагане на промишлените каталитични процеси в страната.

През 1994 г. Институтът по кинетика и катализ (ИКК) е преименуван в Институт по катализ (ИК).

Първи директор на Института по кинетика и катализ в периода 1983-1989 г. е акад. Д. Шопов, зам.-директори са ст.н.с. I ст. дн А. Андреев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Л. Петров и научен секретар - ст.н.с. ІІ ст. д-р Н. Коцев.

От 1989 до 1993 г. директор на ИКК е ст.н.с. I ст. дн Л. Петров, зам.-директор ст.н.с. I ст. дн А. Андреев и научен секретар ст.н.с. ІІ ст. д-р Н. Коцев.

От 1993 г. до 1996 г. директор на ИКК и след преименуването на ИК е проф. дн А. Андреев, зам.-директор ст.н.с. ІІ ст. д-р Славчо Раковски и научен секретар ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Митов.

От 1996 до 1997 г. директор на ИК е проф. дн А. Андреев, зам.-директор ст.н.с. I ст. дн Л. Петров и научен секретар ст.н.с. ІІ ст. д-р С. Раковски.

От 1997 до 2007 г. директор на ИК е ст.н.с. I ст. дн Л. Петров, зам.-директори ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Нешев (до смъртта му през 2004 г.) и ст.н.с. ІІ-І ст. дн С. Раковски и научен секретар ст.н.с. ІІ ст. д-р Чавдар Бонев.

От 2007 г. директор е ст.н.с. I ст. дн С. Раковски, зам.-директор e ст.н.с. I ст. дн Соня Дамянова и научен секретар ст.н.с. ІІ ст. д-р Александър Елияс.

От 2011 г. директор е проф. дн С. Раковски, зам.-директор е проф. дн С. Дамянова и научен секретар доц. д-р С. Тодорова.

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign