Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Съобщения English

Съобщения  
Конкурс за прием на докторанти за учебната 2011-2012 г.
Обява

23 Август 2011 - 21 Октомври 2011

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2011-2012 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерски съвет от 19.05.2011 г.
В срок от 23.08.2011 г. до 21.10.2011 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка.
За справки - в обучаващите организации или в ЦУ - БАН, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260 и 9861734.
Дата на обявяване на конкурса: 23 август 2011 година.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - ул. “Сердика” № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
  9. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).


Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по специалността: от 05 до 09.12.2011 година,
по чужди езици: от 15 до 20.12.2011 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти
в Института по катализ - БАН


Шифър Научна специалност Редовна форма Задочна форма
01.05.16 Химична кинетика и катализ 3 -
01.05.18 Химия на твърдото тяло 1 -
02.22.03 Технология за пречистване на въздух 1 -

Необходимост от провеждане на структурна реформа на БАН
Важно събитие


I.Необходимост от провеждане на структурна реформана БАН
 
Законът за Българската академия на науките и нейният Устав я определят като национална автономна организация за научни изследвания, обединяваща общността на членовете й и самостоятелните й академични звена. Досегашната структура на Академията е резултат от дългогодишно развитие и адаптиране към изискванията и потребностите на българското общество и държава в синхрон със световните тенденции в научните изследвания. Последното съществено преструктуриране бе извършено в периода 1991-1996 г., при което наред с осъвременяване на научните приоритети и оптимизиране на структурните единици и персонал бяха ликвидирани и последствията от конюнктурните и субективни решения от предишния тоталитарен период.
 
Днес БАН е изправена пред нови предизвикателства, свързани със съвременните потребности и възможности на българското общество, с ефективното ни интегриране в ЕС и с тенденциите за развитие на научните изследвания и висшето образование.
 
За да отговори адекватно на тези нови реалности и предизвикателства, БАН си поставя за основна цел да повиши ефективността на дейностите си при решаване на важни проблеми, свързани с развитието на българското общество и държава, за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията, както и за пълноценно участие в развитието на световната наука и изграждането на европейското научноизследователско пространство. Затова Академията пристъпи към разработването на План за усъвършенстване на структурата и управлението си.
 
За повече информация - BAN_NovaStruktura_Misia_Proriteti-OS2.pdf
 
II. Решение на Общото събрание на Административното ръководство и служителите от ИК-БАН относно решенията на Управителния съвет на БАН във връзка с предстоящите реформи в БАН
 
III. Приоритети и мисия на ИК-БАН
Писмо от Директора на ИК до Научния секретар на БАН за химическите науки
 
IV. Относно съхраняване самостоятелността на ИК-БАН като първично научно звено в рамките на тематичното направление “Наноматериали и нанотехнологии”, което не се съгласува с предложението на Управителния съвет на БАН за обединяване на Института по катализ с Института по инженерна химия в рамките на тематичното направление “Енергийни източници и енергийна ефективност”
Писмо до Председателя на БАН – академик Никола Съботинов и до Председателя на комисията за извършване на реформите в БАН – ст.н.с. I ст. Дтн Иван Паршоров
 
V. Виждане на Научния съвет на ИК за запазване самостоятелността на ИК в системата на БАН, като водещ национален и регионален научен и иновационен център по катализ в Югоизточна Европа.
 
VI. Подкрепящи писма за запазване самостоятелността на ИК в системата на БАН, като водещ национален и регионален научен и иновационен център по катализ в Югоизточна Европа от различни Институти и Университети
Catalysis for Sustainable World Salamanca (Spain)
Конгрес

30 Август 2009 - 4 Септември 2009

The Organizing Committee cordially invites you to participate in the EUROPACAT IX Congress to be held in Salamanca, Spain, from 30th of August to 4th of September, 2009, under the auspices of the Spanish Catalysis Society and the Catalysis Division of the Portuguese Chemical Society. The Congress will continue its established role of providing participants with information about accomplishments in catalysis research and catalytic technologies required for the sustainable development of the European Federation of Catalysis Societies (EFCATS).

The scientific concept, CATALYSIS FOR A SUSTAINABLE WORLD, has been chosen with the idea that a good number of the scientific contributions should fall within the following categories: New cleaner processes and more selective catalysts towards the minimization of by-products, including homogeneous and enzymatic catalysis; elimination of pollutants and/or undesired products whenever present; new energy vectors and the rational use of energy; and catalyst design, characterization and recovery.


За повече информация моля посетете официалния сайт на конгреса!

Съобщения

15 Август 2022
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign