Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Иван Иванов
Гл. асистент, д-р


(+359 2) 9792528


email: bogoev@ic.bas.bg


Области на научен интерес
 

Хетерогенeн катализ, в частност наноразмерни златни катализатори и тяхното приложение в процесите, както за нови енергийни източници, така и за опазване на околната среда. Важна част от областта е синтеза на смесено-оксидни системи като носители и изследването на получените на тяхната основа златни катализатори – каталитична активност, селективност и стабилност в реакцията на конверсия на въглероден оксид с водна пара (КВОВП), редукция на NO с CO и преференциално окисление на СО в излишък от водород.

Публикации:

  1. D. Andreeva, I. Ivanov, L. Ilieva, M.V. Abrashev “Gold catalysts supported on ceria and ceria–alumina for water-gas shift reaction”, Appl. Catal. A, 302, 127, 2006.
  2. D. Andreeva, I. Ivanov, L. Ilieva, J.W. Sobczak, G. Avdeev, T. Tabakova “Nanosized gold catalysts supported on ceria and ceria-alumina for WGS reaction: Influence of the preparation method”, Appl. Catal. A, 333, 153, 2007.
  3. D. Andreeva, I. Ivanov, L. Ilieva, M.V. Abrashev, R. Zanella, J.W. Sobczak, W. Lisowski, M. Kantcheva, G. Avdeev, K. Petrov “Gold catalysts supported on ceria doped by rare earth metals for water gas shift reaction: Influence of the preparation method”, Appl. Catal. A, 357, 159, 2009.
  4. L. Ilieva, G. Pantaleo, I. Ivanov, R. Zanella, A.M. Venezia, D. Andreeva “A comparative study of differently prepared rare earths-modified ceria-supported gold catalysts for preferential oxidation of CO”, Int. J. Hydrogen Energy, 34, 6505, 2009.
  5. L. Ilieva, G. Pantaleo, I. Ivanov, A. Maximova, R. Zanella, Z. Kaszkur, A.M. Venezia, D. Andreeva “Preferential oxidation of CO in H2 rich stream (PROX) over gold catalysts supported on doped ceria: Effect of preparation method and nature of dopant”, Catal. Today, 158, 44, 2010.
  6. D. Andreeva, M. Kantcheva, I. Ivanov, L. Ilieva, J.W. Sobczak, W. Lisowski “Gold supported on ceria doped by Me3+ (Me = Al and Sm) for water gas shift reaction: Influence of dopant and preparation method”, Catal. Today, 158, 69, 2010.
  7. L. Ilieva, G. Pantaleo, I. Ivanov, R. Zanella, J.W. Sobczak, W. Lisowski, A.M. Venezia, D. Andreeva “Preferential oxidation of CO in H2 rich stream (PROX) over gold catalysts supported on doped ceria: Effect of water and CO2”, Catal. Today, 175, 411, 2011.
  8. T. Tabakova, L. Ilieva, I. Ivanov, R. Zanella, J.W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, D. Andreeva “Influence of the preparation method and dopants nature on the WGS activity of gold catalysts supported on doped by transition metals ceria”, Appl. Catal. B, 136-137, 70, 2013.
  9. I. Ivanov, P. Petrova, V. Georgiev, T. Batakliev, Y. Karakirova, V. Serga, L. Kulikova, A. Eliyas, S. Rakovsky “Comparative Study of Ceria Supported Nano-sized Platinum Catalysts Synthesized by Extractive-Pyrolytic Method for Low-Temperature WGS Reaction”, Catal. Lett., 143, 942, 2013.
  10. L. Ilieva, P. Petrova, I. Ivanov, G. Munteanu, M. Boutonnet, J.W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, P. Markov, A.M. Venezia, T. Tabakova “Nanosized gold catalysts on Pr-modified ceria for pure hydrogen production via WGS reaction”, Mater. Chem. Phys., 157, 138, 2015.
Съобщения

15 Август 2022
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign