Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Връзки English

Връзки  
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Химически факултет

Химикотехнологиче и металургичен университет - София (ХТМУ)

Софийският университет “Св. Климент Охридски” - Химически факултет

Централна лаборатория по фотопроцеси „Акад. Йордан Малиновски" (ЦЛАФОП) - БАН

Институт по полимери (ИП) - БАН

Институт по инженерна химия (ИИХ) - БАН

Институт по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) - БАН

Институт по физикохимия акад. Ростислав Каишев" (ИФХ) - БАН

Институт по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ) - БАН

Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ) - БАН

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на образованието и науката

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"

Централна библиотека - БАН

Съобщения

15 Август 2022
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign