Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Процедури 2021 English

Процедури 2021  

14 септември 2021 г.

Институт по катализ – БАН
Процедура за присъждане на научна степен „Доктор“

Институтът по катализ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 28 септември 2021 г. от 11:00 часа ще се проведе онлайн заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Реакции на озон с органични съединения в течна фаза - Приложение на озона на частично и пълно окисление на циклохексан и неговите кислород съдържащи производни”

на Петя Ангелова Каракашкова, редовен докторант в ИК - БАН.

Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност “Химична кинетика и катализ”.

Научни ръководители:

проф. дн Славчо Раковски

доц. д-р Методи Аначков

Покана

Автореферат

Председател на научното жури:

доц. д-р Стела Минковска-Додова - ИК-БАН – рецензия

Членове на научното жури:

проф. дхн Димитър Тодоровски – ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски“ – рецензия

проф. д-р Мария Миланова – ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски“ – становище

доц. д-р Иванка Спасова - ИОНХ-БАН – становище

доц. д-р Методи Аначков - ИК-БАН – становище

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИК-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИК при БАН.

Линк за публична защита:

https://us02web.zoom.us/j/86441802043?pwd=L2RzSHVrSXZMUFQ4dUV5d3FBaTIvUT0923 юли 2021 г.

Институт по катализ – БАН
Процедура за присъждане на научна степен „Доктор на науките“

Публична защита на дисертационния труд на проф. д-р Юрий Ангелов Кълвачев на тема „Синтез и свойства на зеолитни катализатори“. Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност “Химична кинетика и катализ”.

Покана
Автореферат, en

Председател на научното жури:

Проф. д-р Татяна Тодорова Табакова – становище, en

Членове на научното жури:

Проф. дхн Таня Стоянова Цончева – рецензия, en

Проф. д-р Силвия Тодорова – рецензия, en

Проф. дхн Георги Вайсилов – рецензия, en

Чл. кор. Проф. дхн Константин Хаджииванов – становище, en

Проф. д-р Антон Найденов – становище, en

Проф. д-р Християн Александров – становище, en

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign