РЕНГЕНОВА ФОТОЕЛЕКТРОНИКА СПЕКТРОСКОПИЯ

Оборудване: Електронен спектрометър ESCALB MkII на английската фирма Вакуум Дженерейтърс (сега в състава на Thermo Electron Corporation) закупен през 1986 година.

Метод за анализ: Рентгенова Фотоелектронна Спектроскопия (РФС), известна още като ЕСХА (Електронна Спектроскопия за Химически Анализ)
Това е повърхностно чуствителен неразрушаващ метод, който осигурява количествена информация за химическото състояние на всички елементи освен водорода и хелия. РФС дава информация за състава на най-горните 10 атомни слоя от повърхността на анализирания образец за елементите от литий до уран. Освен това, се получава информация и за химическото състояние на анализираните елементи.

Изтегли файл с цена за услугата


ЕЛЕКТРОНЕН ПАРАМАГНИТЕН РЕЗОНАНС

Оборудване:

  • JEOL JES – FA100 ЕПР спектрометър, работещ в X – диапазон с възможност за измервания в две температурни области: от 325 К до 425 К и от 125 К до 325 К.
  • BRUKER ER200 D-SRC спектрометър, работещ в X и Q диапазон; приставка за работа при температури в интервала 100-500 K и 3.8-300 K; приставка за ЕНДОР при честота 0.5-36 MHz.
  • ADANI PS100X ‘mini’ ЕПР спектрометър работещ в X – диапазон с приставка за вариране на температурата в интервала 100-500 K.

Метод за анализ: Електронен Парамагнитен Резонанс спектроскопия, известна още като Електронен Спин Резонанс

Обект на изследване с ЕПР спектроскопията са: стабилни или кратко-живущи свободни радикали – природни или индуцирани в резултат от външно въздействие (облъчване с йонизиращо лъчение, термично третиране и др.); преходни метални йони, като Cu(II), Mn(II), Cr(III,V), V(IV), Fe(III), Co(II) и др. Методът се характеризира с висока абсолютна чувствителност – могат да се откриват до 10-10-10-12 парамагнитни частици, което отговаря на концентрация 10-11-10-12 мол/л). Тъй като регистрира само парамагнитни обекти, ЕПР спектроскопията се отличава с висока селективност и работи без предварителна пробоподготовка. Методът е бърз, недеструктивен и използва малки по обем проби. 

Изтегли файл с цена за услугата

ИНФРАЧЕРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЯ

Оборудване: Инфрачервен спектрометър Nicolet 6700 FTIR (Thermo Electron Corporation) закупен 2009 година. Налични са приставки за снемане на трансмисионни, дифузно-отражателни и спектри при нарушено пълно вътрешно отражение. Окомплектован е и с детектор за работа в далечната инфрачервена област.

Метод за анализ: Инфрачервена спектроскопия регистрира вибрационни спектри. Метод чуствителен по отношение функционалните групи в изследваните материали.

Недеструктивен метод – изследваната система се запазва в състоянието от преди анализа. Приложим в широка област на експериментални условия – приложим при съществено изменение на експерименталните условия в хода на изследванията като е възможно провеждане на измервания на каталитични процеси при налягания до 7 MPa. Информативен метод – получава се информация за състав на веществото, свойства на катализатора, участници в реакция, повърхностни съединения, реакционни продукти.

Изтегли файл с цена за услугата

BET

СПЕЦИФИЧНА ПОВЪРХНОСТ

Оборудване: Quantachrome Nova 1200e analyser

Метод за анализ: Газовата адсорбция е подходяща техника за характеризиране на порести материали. Нискотемпературната адсорбция се базира на теорията на Брунауер-Емет-Телър (БЕТ). Въз основа на получените данни от адсорбционните измервания може да се определи специфичната повърхност по БЕТ, да се определят обем на порите и среден диаметър на порите, както и да се направи разпределение на микро- и мезопори по размер, чрез различни методи.

Изтегли файл с цена за услугата

МЬОСБАУЕРОВА СПЕКТРОСКОПИЯ

Оборудване: Мьосбауеров спектрометър WissEl – Wissenschaftliche Elektronik GmbH. Спектрометърът е оборудван с:

  • Радиоактивен източник от 57Co изотоп, за изследване на желязо-съдържащи материали;
  • Криостат за заснемане на спектри на образците при температура на течен азот;
  • Високотемпературна приставка за заснемане на спектри на образците при температури в интервал 25÷800°С;
  • Клетка за in situ Мьосбауерова спектроскопия в реакционна среда;
  • Детектор на конверсионни електрони RiKon-5, WissEl.

Метод за анализ: Мьосбауеровaта спектрометрия се използва за получаване на данни за качествен и количествен състав на наличните желязо-съдържащи кристални, нискокристални и аморфни фази, както и тяхната степен на дисперсност. Тя е една от най-добрите техники за изследване на релаксационни феномени – суперпарамагнетизъм, колективно магнитно възбуждане и електронен обмен. 

Изтегли файл с цена за услугата

РЕНГЕНОВА ДИФРАКЦИЯ

Оборудване: Рентгенов дифрактометър “TUR-M62” с PC управление на гониометър HZG-3

Метод за анализ: Рентгеновата дифракция (рентгено-фазов и рентгеноструктурен анализ) е недеструктивна аналитична техника, която позволява получаване на задълбочена информация за кристални проби, включваща идентификация и определяне на морфологията на кристалните фази, определяне на кристална структура, симетрия на кристалити, текстурни ефекти, ефективен размер на кристалити и  структурни нарушения, съотношения кристална към аморфна част (% на кристалност). Подходящи обекти за изследване са: неорганични и органични материали, минерали, корозионни продукти, и др.

Изтегли файл с цена за услугата

ТЕМПЕРАТУРНО ПРОГРАМНА РЕДУКЦИЯ И ДЕСОРБЦИЯ

Оборудване: Диференциален сканиращ калориметър 111, Сетарам,  1982

ДСК е автономен и комплексен апарат. Той е подходящ за физико-химични лаборатории, за контрол на качеството, за изучаване на промишлени процеси и т.н. Той може да бъде приспособен за нуждите на потребителите:

Метод за анализ:

– измервания при постоянна и променлива температура в широк температурен интервал (150 – 1100К);

– изследване реакции газ-твърдо тяло(окисление-редукция, ТПО, ТПР) и хетерогенен катализ;

– изследване структурни преобразувания и промени, фазови диаграми, контрол на чистотата, специфични топлини и полимеризация.

Изтегли файл с цена за услугата

ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯ

Оборудване: Газов хроматограф на фирмата Agilent Technologies модел 7890А конфигуриран за работа с единичен хиперболичен квадруполен масселективен детектор с йонизация чрез електронен удар  Agilent 5975С; автоматичен инжектор 7683В за 8 проби с обем до 2 мл.;капилярен сплит/сплитлес инжектор с пълен електронен (цифров) контрол на газовите потоци. Освен масселективния детектор има инсталиран и пламъчно-йонизационен детектор с пълен електронен контрол на всички газове, оптимизиран за работа само с капилярни колони. 

Метод за анализ: Газовата хроматография е метод за анализ на газови и течни смеси чрез разделяне и идентифициране на компонентите на съответната смес. При използване на пламъчно-йоизационния детектор за идентифицирането на съединенията от сместта е необходимо наличието на свидетели като характеристичен параметър е времето на задържане на съединението. За масселективния детектор това не е необходимо, защото въз основа на получения масспектър и данни от въведената в компютъра бибилиотека, идентификацията става веднага след приключване на анализа. Възможно е и извършването на количествени анализи след построяване на калибровъчни криви. 

Апарата е конфигуриран за анализ само на течни проби.

Изтегли файл с цена за услугата

ДИФЕРЕНЦИАЛНА СКАНИРАЩА КАЛОРИМЕТРИЯ

Оборудване: Диференциален сканиращ калориметър 111 произведена от фирма Сетарам, 1982

Метод за анализ: Кратко описание: ДСК е автономен и комплексен апарат. Той е подходящ за физико-химични лаборатории, за контрол на качеството, за изучаване на промишлени процеси и т.н. Той може да бъде приспособен за нуждите на потребителите:

– измервания при постоянна и променлива температура в широк температурен интервал (150 – 1100К);
– изследване реакции газ-твърдо тяло(окисление-редукция, ТПО, ТПР) и хетерогенен катализ;
– изследване структурни преобразувания и промени, фазови диаграми, контрол на чистотата, специфични топлини и полимеризация.

Изтегли файл с цена за услугата

СПЕКТРИ УЛТРАВИОЛЕТОВА И ВИДИМА ОБЛАСТ

Оборудване:

Метод за анализ:

Изтегли файл с цена за услугата

ТОТАЛЕН ОРГАНИЧЕН ВЪГЛЕРОД

Оборудване: Анализатор за общ въглерод във води Total Organic Carbon Analyzer TOC Фирма производител: Shimadzu, Japan; Модел: TOC VCSH

Метод за анализ: Каталитично пълно окисление на въглерод съдържащи органични и неорганични съединения над платинов катализатор при 680˚С

Чувствителност на метода: диапазон 4 ррm до –10 000 ppm (mg C/L)

Изтегли файл с цена за услугата

ОЗОННО ТИТРУВАНЕ

Оборудване: Озон генератор BMT 803 N – Германия. Производителността на генератора е 8 г/ч озон. Работния газ е кислород.
Озон анализатор BMT 964 – Германия. Работен обхват –   2-600 g/m3. 

Метод за анализ: Озонът е един от най-мощните окислители с окислителен потенциал 2.07 V. Той окислява всички метали (с изключение на Pt, Au and Ir) и неметали до най-високите им степени на окисление и има много силно дезинфекционно действие срещу вируси, бактерии, микроби, спори, гъби и др. При нормални условия, озонът окислява с висока скорост парафини и не наситени съединения и деструктира полимери.

Изтегли файл с цена за услугата