ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“

Кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“ трябва да отговарят на следните условия:

  1. Да са придобили образователна и научна степен „доктор“;
  2. Да имат стаж по специалността не по-малко от 5 години, от които не по-малко от две години:
   • да са заемали академична длъжност „главен асистент“, или
   • да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в ИК или във висше училище или друга научна организация, или
   • да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;
  1. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за придобиването на научната степен „доктор на науките“.
  2. Да отговарят на минималните изисквания на ИК за заемане на академичната длъжност „доцент“.
  3. Да нямат доказано по установения ред плагиатство в научните трудове.
 1.  

 Заемането на академичната длъжност „доцент“ се осъществява въз основа на конкурс и избор.

Конкурсът се обявява в „Държавен вестник” и на интернет страницата на ИК със срок за подаване на документите два месеца.

Кандидатите за участие в конкурса подават заявление за допускане, придружена от:

  1. Автобиография по европейски образец;
  2. Диплом за образователна и научна степен „доктор”;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  6. Списък с публикации;
  7. Справка за изпълнение на критериите по чл.4, аргументирана справка за научните приноси и доказателства към тях.

За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документите се представят в 1 екземпляр на хартиен носител и 5 екземпляра на електронен носител.