Мисията на ИК като звено от научно направление 3 от структурата на БАН: „Нанонауки, нови материали и технологии“ е да се развива и да се доказва като водеща национална научна организация в областта на катализа. Научните изследвания имат интердисциплинарен характер и са в съответствие с националните и световните приоритети на направлението. В тази мисия се открояват следните приоритети: 

  • ИК е научна организация, в която се извършват фундаментални и приложни дейности в областта на катализа в България; 

  • ИК е институция, в която се разработват каталитични материали с регулирана структура и свойства, за процеси за опазване на околната среда и подобряване качеството на живот, получаване на алтернативни горива (водород), оползотворяване на нови енергийни източници и др.;

  • Институция с традиции в областта на катализа, която с научните резултати и организираните форуми е разпознаваема сред международната общност;

  • Институция, обучаваща студенти, докторанти и постдокторанти в областта на катализа.

  • ИК разработва съвместни проекти с национални и чуждестранни научни организации като национален и регионален център в областта на катализа.

Научноизследователския план на ИК се актуализира и одобрява от Научния съвет ежегодно. Научните направления в него са в тясна връзка с основните приоритети на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 в Република България 2017-2030, Стратегията за развитие на БАН 2018-2030 и Иновационната стратегия за интелигентна специализация.:

  • Разработване на нови каталитични наноматериали и адсорбенти с предварително зададени свойства.

  • Разработване на каталитични процеси и нови ефективни наноразмерни катализатори за получаване на чиста енергия и горива.

  • Нови каталитични материали и процеси за подобряване качеството на живот.