Институтът по катализ (ИК) е научно-изследователски, научно-приложен и иновационен център в областта на катализа. В ИК се извършват фундаментални и приложни изследвания в областта на хетерогенния, хомогенния и фотокатализ, химичната кинетика, химичната стабилизация, както и специфични изследователски методи приложими в катализа.

Научните изследвания, които се извършват в ИК като звено от научно направление 3 от структурата на БАН: „Нанонауки, нови материали и технологии“ са в съответствие с националните, европейските и световните изисквания за организация на научни изследвания, за осигуряване и поддържане на високо равнище на науката по отношение интердисциплинарност на изследванията, международна конкурентоспособност и национално самочувствие.

В Института приоритетно се разработват научни основи за подбор на нови каталитични системи, изучава се кинетиката и механизма на хетерогенни и хомогенни каталитични реакции, изследва се реакционната способност на органични съединения, развиват се методично и методологично методите на ЕПР спектроскопията, а с квантово-химични методи се изучават каталитични превръщания на атомно ниво.

В ИК се разработват каталитични материали с регулирана структура и свойства за използване в процесите за опазване на околната среда и подобряване качеството на живота, получаване на алтернативни горива (водород), оползотворяване на нови енергийни източници и др. За изследване на получените нови каталитични материали приложение намират съвременни физични методи като Рентгенова фотоелектронна спектроскопия, Рентгеноструктурен анализ, Инфрачервена спектроскопия, Температурно-програмирана десорбция, редукция и окисление, Диференциална сканираща калориметрия, Мьосбауерова и ЕПР спектроскопия и др.

Още за Институт по катализ …

Widening Country Inspiration Story
“Partner with experts and communicate clearly.”