за чиста енергия и опазване на околната среда

Основните научни интереси на лабораторията са в интердисциплинарните области на: Получаване на хетерогенни катализатори и охарактеризирането им с физико-химични методи; Природа на каталитичното действие и механизъм на хетерогенно-каталитични реакции; Каталитични процеси и технологии за получаване на водород посредством реформинг на природен газ, биогаз и биоетанол; Пречистване на водород чрез конверсия на въглероден оксид с водна пара, включително в присъствие на серни съединения; селективно окисление на СО; фино очистване от CO2 чрез хидрогениране до метан; Катализатори за изгаряне на летливи органични съединения и окисление на СО; Катализатори на основата на слоести никелови филосиликати за частично хидрогениране на растителни масла за получаване на висококачествени втвърдени масла и мазнини като суровини за хранително-вкусовата промишленост; Дизайн на каталитични системи на базата на неблагородни метали нанесени върху въглен и керамични материали с приложение като аноди във водородни горивни клетки.