Важно събитие

1 Септември 2023

На 1 септември 2023 г. Управителният съвет на Българската академия на науките откри процедура за избор на директор на Институт по катализ, с краен срок за подаване на документите 31 октомври 2023 г.
Документи за участие в процедурата са подадени от един кандидат – доц. д-р Стела Иванова Минковска-Додова.

Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН

Научна автобиография

Програма за управление и развитие на ИК-БАН-2024-2028 г.

Обява

7 Август 2023 – 16 Август 2023

Институтът по катализ – БАН, обявява конкурс за заемане на длъжността „изследовател“ по проект № BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ -Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. За подробности: прикаченият файл:

Обява

Протокол допуснати кандидати публикувано на 17.08.2023

Протокол одобрени кандидати публикувано на 19.08.2023

Списък на одобрените кандидати

Важно събитие

15 Юни 2023 – 21 Юни 2023

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Партньор Институт по катализ– БАН

Предложение

Протокол 1

Протокол 2

Обява

15 Юни 202321 Юни 2023

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Партньор Институт по катализ– БАН,

обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

 

Свободни позиции – 4 броя изследователи с научна степен, които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

Длъжност (функции) в екипаОбразование/ квалификацияПрофесионален опитЧасова ставка*Заетост
Изследовател с научна степен–2 бр. в „Лаборатория по каталитични технологии“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания по задача 4.4.2. „Каталитична технология за повишаване енергийната ефективност и ограничаване на газовите емисии от битови и промишлени източници на замърсяване“ и задача „4.3.2 Каталитични процеси за очистване на водород (посредством конверсия на СО с водна пара и чрез селективно окисление на СО и метаниране“.Научна степен доктор или доктор на науките ”еквивалентна в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност “Химична кинетика и катализ” или „Химия на твърдото тяло“.-10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта;
-кандидатите трябва да притежават специфични умения и знания в областта на анализ на повърхности на каталитични материали, Мьосбаурова спектроскопия и рентгено структурен анализ.
35.00 лв/часНепълно работно време

1 час на ден
Изследовател с научна степен–2 бр. в „Лаборатория по каталитични технологии“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания по задача 4.4.2. „Каталитична технология за повишаване енергийната ефективност и ограничаване на газовите емисии от битови и промишлени източници на замърсяване“ и задача „4.3.2 Каталитични процеси за очистване на водород (посредством конверсия на СО с водна пара и чрез селективно окисление на СО и метаниране“..Научна степен доктор или доктор на науките ”еквивалентна в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност “Химична кинетика и катализ” или „Химия на твърдото тяло“.-10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта;
-кандидатите трябва да притежават специфични умения и знания за провеждане на каталитични изпитания и анализ посредством газова хроматография.
35.00 лв/часНепълно работно време

1 час на ден

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института катализ –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит -трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит в тематиката на проекта.

Забележка:Документи се приемат от 15.06.2023 г. до 21.06.2023 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 2, канцелария.

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на Институт по катализ-БАН на адрес: http://www.ic.bas.bg.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати- от 14 часа на 23. 06. 2023.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИК-БАН на адрес: www. ic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: гл. ас. Анна Доцева
тел: 0886 965925

 

Обява

15 Юни 202321 Юни 2023

ОБЯВА

ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ – БАН, партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява конкурс по документи и събеседване за попълване състава на екипа с 2 бр. техници, които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

Длъжност в екипаНеобходима експертизаСтаж/професионален опит
Техник по изграждане и монтаж на лабораторно оборудване – 1 бр.Изграждане на газови линии;
Свързване на газови бутилки към апаратура;
Изработване на гайки, фитинги, преходи за свързване на отделни компоненти на газовите линии.
Стаж
Трудов стаж по специалността – минимум 10 години; работа в екип /звена за поддръжка на специализирано оборудване.
Образование-средно.
Техник за работа на инсталация за каталитични изпитания в „Лаборатория по каталитични технологии“-1 бр.Общи изисквания
Специалист със средно образование и опит за работа на апаратура за каталитични тестове.
Трудов опит
Трудов стаж по специалността – минимум 1 година;

Позицията се заема по трудов договор, в срок до 31.12.2023 г.

Работно време:

3 часа на ден за позиция 1. Техник по изграждане и монтаж на лабораторно оборудване;

2 часа на ден за позиция 2. Техник за работа на инсталация за каталитични изпитания в „Лаборатория по каталитични технологии“-

Часова ставка-12 лв./час с включени разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление свободен текст до Директора на ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ – БАН и Ръководителя на проекта.
 2. Автобиография.
 3. Диплома за завършено образование и придобити специалности.
 4. Копия от други дипломи и удостоверение за придобите квалификации.
 5. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в областта – трудова книжка (когато е приложимо) и др.

Забележка: Документи се приемат от 15.06.2023 г. до 21.06.2023 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 2, канцелария.

Етапи на конкурса: 

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на Институт по катализ-БАН на адрес: http://www.ic.bas.bg.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати- от 14 часа на 23. 06. 2023.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИК-БАН на адрес: www. ic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: гл. ас. Анна Доцева
тел: 0886 965925

Важно събитие

16 Декември 2022

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Партньор Институт по катализ– БАН

 

Предложение

Протокол 1

Протокол 2

Обява

 7 Декември 202213 Декември 2022

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Партньор Институт по катализ– БАН,

обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции –2 броя изследователи без  научна степен, които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

Длъжност (функции) в екипаОбразование/ квалификацияПрофесионален опитЧасова ставка*Заетост
Изследовател без научна степен – 2 бр. в „Лаборатория по каталитични технологии“Образование/квалификация: магистърска (докторска) степен в областта на природните или техническите науки (специалности химия, физика).минимум 2 години трудов стаж или 2 години обучение като докторант в областта на природните или техническите науки. Специфичен опит: да притежава изследователски опит в сферата на катализа.20.00 лв/часНепълно работно време

До 40 ч/месечно

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института катализ –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит -трудова книжка и/или други удостоверения;
 6. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит в тематиката на проекта.

Забележка:Документи се приемат от 07.12.2022 г. до 13.12.2022 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:  гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 2, канцелария.

Етапи на конкурса:

1.Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на Институт по катализ-БАН на адрес: http://www.ic.bas.bg.

2.Събеседване с допуснатите кандидати- от 15 часа на 15. 12. 2022.

3.Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИК-БАН на адрес: www. ic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: гл. ас. Анна Доцева
тел: +359 2 979 3587

Обява

7 Декември 202213 Декември 2022

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ,ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Партньор Институт по катализ– БАН,

обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 3 броя изследователи с научна степен, които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

Длъжност (функции) в екипаОбразование/ квалификацияПрофесионален опитЧасова ставка*Заетост
Изследовател с научна степен–2 бр. в „Лаборатория по каталитични технологии“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания по задача 4.4.2. „Каталитична технология за повишаване енергийната ефективност и ограничаване на газовите емисии от битови и промишлени източници на замърсяване“ и задача „4.3.2 Каталитични процеси за очистване на водород (посредством конверсия на СО с водна пара и чрез селективно окисление на СО и метаниране“.Научна степен доктор или доктор на науките ”еквивалентна в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност “Химична кинетика и катализ” или „Химия на твърдото тяло“.-10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта;
-кандидатите трябва да притежават специфични умения и знания в областта на анализ на повърхности и каталитични материали.
35.00 лв/часНепълно работно време

1 час на ден
бр. в „Лаборатория по оperando методи на изследване“. Извършване на индивидуални или съвместни изследвания по задача

4.4.1. Иновативни сорбционни и каталитични методи и технологии за контрол на отпадни газове, включително работа на система за operando спектроскопски изследвания.
Научна степен доктор или доктор на науките ”еквивалентна в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност “Химична кинетика и катализ” или „Химия на твърдото тяло“.-10 години по специалността;
– публикации в списания, които са реферирани и индексирани в световните бази с научна информация в тематиката на проекта;
-кандидатите трябва да притежават специфични умения и знания за in situ изследвания.
35.00 лв/часНепълно работно време

1 час на ден

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института катализ –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома за степен „доктор“/ „доктор на науките“ или техни еквиваленти, ако степента е придобита преди 2011 г.;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 6. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит -трудова книжка и/или други удостоверения;
 7. Списък на публикациите на кандидата, доказващи опит в тематиката на проекта.

Забележка:Документи се приемат от 07.12.2022 г. до 13.12.2022 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 2, канцелария.

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на Институт по катализ-БАН на адрес: http://www.ic.bas.bg.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати- от 14 часа на 15. 12. 2022.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИК-БАН на адрес: www. ic.bas.bg.

Допълнителна информация:
лице за контакти: гл. ас. Анна Доцева
тел: +359 2 979 3587